Introduction to Dramaturgy 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205XZDR2 ZK 2 10S Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

To learn to use instruments available in drama theory for analysis and interpretation of a drama text and based on this, be able to select an appropriate text (from the viewpoints of its drama and theatrical quality as well as its appropriateness for a particular ensemble). To lay it out and create one's own dramaturgic-directorial concept for its staging. Be able to by knowledge an experience acquired in the creative process to apply to the needs for children's theatre.

Mode of study

Drama text readings and analyses, viewing staging recordings and their analyses, discussion.

Prerequisites and co-requisites

  1. General knowledge of Czech and world drama literature.
  2. Basic bearing in literary theory.
  3. Analytical and review skills.

Course contents

Dramaturgy Fundamentals is focused on explaining the basic concepts in drama theory and an understanding of the manner in which a drama work may be conceived and what makes the foundation of its dramatic effect.

Curriculum

Recommended or required reading

ARISTOTELÉS. Poetika. Přel. Julie Nováková. 5. vyd. Praha: Orbis, 1962. 96 s.

CÍSAŘ, Jan. Vývoj divadelního jazyka. České Budějovice: Krajské kulturní středisko České Budějovice, 1990. 134 s. ISBN 80-85028-36-0.

---. Základy dramaturgie I: Situace. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra činoherního divadla, 1999. 142 s. ISBN 80-85883-49-X.

---. Základy dramaturgie. II. Dramatická postava. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra činoherního divadla, 2002. 168 s. ISBN 80-7331-903-9.

FREYTAG, Gustav. Technika dramatu. Přel. Jaroslav Žert. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944. 184 s. Knihovna divadelního prostoru, sv. 6, řada C, 1944. Přel. z: Technik des Dramas [1873].

HOŘÍNEK, Zdeněk

1992Kniha o komedii (Praha: Scéna)

HOŘÍNEK, Zdeněk. Cesty moderního dramatu. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1995. 164 s. ISBN 80-900066-8-X.

---. Divadlo mezi modernou a postmodernou. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. 208 s. ISBN 80-902482-3-3.

---. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 1991. 120 s. ISBN 80-85429-02-0.

---. Dráma, divadlo, divák. Prel. Dana Lehutová. Bratislava: Tatran, 1985. Čítanie študujúcej mládeže, sv. 176. 336 s.

---. Kniha o komedii. Praha: Scéna, 1992. 160 s. Ed. Ledeburský palác, sv. 3. ISBN 80-85-214-12-1.

---. Úvod do praktické dramaturgie. Praha: ÚKVČ, 1981. 92 s.

JOSKOVÁ, Zdena. Dramaturgie a dramatika v divadle hraném dětmi. Tvořivá dramatika. 1999, roč. X, č. 1, s. 1 - 13. ISSN 1211-8001.

KERR, Walter. Jak nepsat hru. Přel. Milan Lukeš. Praha: Orbis, 1963. 228 s. Přel. z: How not to write a play [1955].

KOVALČUK, Josef. Autorské divadlo 70. let: (Vztah scénáře a inscenace). Praha: ÚKVČ, 1982. 84 s. Knihovnička amatérského divadla, sv. 5.

---. Od tématu ke scénáři: Příprava inscenace v autorském divadle. Brno: Městské kulturní středisko, 1985. 56 s.

---. Znaky autorského divadla. In KOVALČUK, Josef aj. Divadelní studie: Sborník přednášek. Brno: JAMU, 1991. ISBN 80-85429-05-5.

KRAUS, Karel. Divadlo ve službách dramatu. Praha: Divadelní ústav, 2001. 640 s. ISBN 80-7008-113-9.

LEHMANN, Hans Thies. Postdramatické divadlo. Prel. Anna Grusková a Elena Diamantová. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. 368 s. Ed. Svetové divadlo. Prel. z: Postdramatisches Theater. ISBN 978-80-88987-81-9.

LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. Praha: Melantrich, 1987. 238 s. Ed. Esteticka divadelní a filnové tvorby.

MACHKOVÁ, Eva. O sani s mnoha hlavami: Dramaturgie a dramatika dětského divadla. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 58 s. Sešity dramatické výchovy, sv. 8. ISBN 80-85040-05-0.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů. Přel. Daniela Jobertová. Praha: Divadelní ústav, 2003. s. 496. Přel. z: Dictionnaire du Théâtre [1996]. ISBN 80-7008-157-0.

PAVLOVSKÝ, Petr (ed.). Základní pojmy divadla: Teatrologický slovník. Praha: Libri; Praha: Národní divadlo, 2004. 352 s. ISBN 80-7277-194-9 (Libri); ISBN 80-7258-171-6 (Národní divadlo).

RICHTER, Luděk. Praktická dramaturgie v kostce. Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2003. 60 s. ISBN 80-902975-1-X.

SZONDI, Peter. Teória modernej drámy. Prel. Ernest Marko. Bratislava: Tatran, 1969. Prel. z: Theorie des modernen Dramas 1880-1950 [1956]. 176 s.

URBANOVÁ, Alena. Mýtus divadla pro děti. Praha: ARTAMA-IPOS, 1993. 70 s. ISBN 80-7068-063-6.

VŠETIČKA, František. Stavba dramatu: O kompoziční poetice ruského, polského a slovenského dramatu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 144 s. ISBN 80-7067-625-6.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. 2. vyd. Praha: Panorama, 1987. 416 s.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on participation in lecture and in class.

During the semester independent readings and participation in class discussions, which is a condition for credit, are required.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans