Movement within Methodology 6

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205YPVT6 ZK 2 24S Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

To get to know one's body as a means of communication and desire to enter into conversation with that body in a space so the body becomes the source of communication.

Mode of study

Contact instruction, analyis of media recorded examples, group work.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Anatomy in movment:

Based on theory knowledge and subsequent partner manipulations research of the human body as a system of joints and bones. Knowledge of anatomy and neurology become conscious information based on experience, used in uncovering new movement material which can be effectively used in dance. This helps to understand one's body, get to know it, use it properly, save energy and avoid injury and overloading.

Quality of internal mass:

Working with internal space; its quality, with state, density, viscosity, changing qualities of internal mass. Based on changes in the physical characteristics of mass of an internal space we discover change in quality of movement of one's body, change in emotion and subsequently changes in communication in a conversation.

Surface, touch:

Working with intimate spaces of the human body; sensation of the skin surface, sensing touch. Touch as a bearer of information in various qualities, for example; touch dragging across the skin surface, resisting touch by internal mass, trusting one's weight to touch. Subsequent research in potential which those qualities bring to the conversation.

Sensing, communication:

working with external space; building sensitivity to a space, to a partner, to the environment. Fascination with the movement of one's body, movement of a partner, movement of the space, movement in a space. Finding conscious movement. Working with time and gravity. Sensing a narrative writtien in space and time.

Composition:

Fundamental principles and communicaton of the stage space in European culture. Working on movement material, space structure and subsequent transfer of a spontaneous composition to the conscious level. Builiding a narrative, relationship, emotion.

Recommended or required reading

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928. 168 s., obr. příl.

---. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. 2., dopln. a přeprac. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1935. 84 s.

BLAHUTKOVÁ, Marie; JONÁŠOVÁ, Daniela. Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 44 s. ISBN 978-80-210-4838-6.

BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 92 s. ISBN 80-210-3067-4.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 156 s. Odborná literatura pro veřejnost.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: Herecká pohybová výchova. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 1998. 240 s. ISBN 80-85883-32-5.

---. Ladění: Psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: DAMU, 1998. 78 s. ISBN 80-85883-38-4

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu: Odborný učební text pro pedagogy tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 144 s.

---. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964. 262 s., 40 s. příl.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila; KRÖSCHLOVÁ, Eva. Výrazový tanec: Taneční tvorba. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. 194 s. ISBN 80-7068-106-3.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 104 s.

---. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971. 108 s. Knižnice metodické literatury.

KURKOVÁ, Libuše aj. Hudebně pohybové hry v mateřské škole: Učebnice pro 3. ročník studia oboru Učitelství pro mateřské školy na středních pedagogických školách. Praha: SPN, 1989. 140 s., 72 s. not. příl. Ed. Učebnice pro střední školy.

KURKOVÁ, Libuše; EBEN, Petr. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí: Učební text pro 3. roč. pedagogických škol, obor vychovatelství a odborný text pro učitele lidových škol umění. Praha: SPN, 1975. 62 s.

ZÁDĚROVÁ-KYTÝŘOVÁ, Markéta. Taneční gymnastika. 2., přeprac. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. 92 s. ISBN 80-7068-167-5.

---. Základy taneční gymnastiky. Praha: SPN, 1980. 104 s.

LÖSSL, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. I. díl: Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva (děti ve věku 6-9 let. Praha: Česká obec sokolská - ústřední škola, 1996. 132 s.

---. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. II. díl: Pohybová průprava mladšího žactva v hodinách rytmické a pohybové výchovy. Praha: Česká obec sokolská - ústřední škola, 1999. 164 s.

---. Tvořivý vztah k pohybu: Deset lekcí rytmické a pohybové výchovy mladšího žactva (děti ve věku 6-9 let). Talent. 2003-2004, roč. 6, č. 1-10.

POLZEROVÁ, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-IPOS, 1995. 24 s. ISBN 80-7068-068-7.

Assessment methods and criteria

Attendance in class and workshops, written reviews.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans