Presentation and Media Skills 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
206EPM2 ZK 2 3 hours (45 min) of instruction per week, 19 to 29 hours of self-study English summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Teach students the proper habits in the preparation and implementation of a public presentation.

Mode of study

Lecture, discussion, practice.

Prerequisites and co-requisites

No requirements.

Course contents

  1. Role of media in the contemporary world.
  2. Communication chains and their main links.
  3. Three basic communication needs of man.
  4. Relation of form and content of communication.
  5. Main fundamentals for successful presentation.
  6. Working with technology in presentations.
  7. Noise and feedback.
  8. Practice.

Recommended or required reading

Allhoff, D., Allhoff W.: Rétorika a komunikace, Grada, Praha 2008

Borg, J.: Umění přesvědčivé komunikace, Grada, Praha 2007

Ehrenborg, J. - Mattock, J.: Přesvědčivé vystupování, Management Press, Praha 1995

Hurst, B.: Encyklopedie komunikačních technik, Grada, Praha 1994

Kraus, J. : Rétorika a řečová kultura, UK v Praze, Nakl. Karolinum, Praha 2004

Kunczik, M.: Základy masové komunikace, Praha, Karolinum 1995

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 1999

Nöllke, C.: Umění prezentace, Grada, Praha 2004

Watson, J.: Media Comunication; An Introduction to Theory and Process, Macmillan Press Ltd., London 1998

McLuhan, M.: Jak rozumět médiím, Odeon, Praha 1991

McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno 2000

Medlíková, O., Přesvědčivá prezentace, Grada Praha 2010

Ramonet, I.: Tyranie médií, MF, Praha 2003

Šmajsová-Buchtová, B.: Vážnost mluveného slova, Grada Publishing, Praha 2010

Špačková, A.: Moderní rétorika, Grada, Praha 2006

Vymětal, J.: Průvodce úspěšnou komunikací, Efektivní komunikace v praxi, Grada, Praha 2008

Assessment methods and criteria

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans