Management of artistic processes

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
206ERU1 ZK 2 2T English winter and summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

 1. To introduce students to the infrasture of the arts in the Czech Republic.
 2. To introduce students to cultural and theatre systems.
 3. To manage evaluation methods of artistic processes.

Mode of study

Lectures supplemented by classes for managing evaluation principles (with participation of the guest instructor).

Prerequisites and co-requisites

206INU1, Infrastructre of Art 1

Course contents

 1. Creativity and theatre.
 2. Creativity industry.
 3. The non-profit sector.
 4. Evaluation of the artistic process.
 5. Implementation of evaluation in practice (class).
 6. The theatre system in the EU.
 7. Financing models including the grant system.
 8. Grants criteria.
 9. National theatre concept.
 10. SWOT analysis of the theatre system in the Czech Republic.

Recommended or required reading

PRAMENY:

Creative Britain - New Talents for the New Economy. London: DCMS, 2008

Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Praha: Divadelní ústav 2000.

Český taneční slovník: tanec - balet - pantomima. Praha: Divadelní ústav 2001.

Český tanec 2007, průzkum Institut umění - Divadelní ústav, Praha

Dotační tituly MKČR pro divadlo a tanec. MK ČR, Praha 2010.

Edice Box. internetová edice DÚ, Praha: http://www.divadlo.cz/box/

Ekonomické souvislosti kultury - výzkumná sonda, Praha: Katedra teorie kultury FF UK, 1997.

Ekonomika a kultura, partnerství pro 21. století. Praha: EMK, 2001.

Fórum pro kreativní Evropu. Dokumentace konference, Praha: Institut umění, 2009.

Granty HMP v oblasti umění. MHMP, Praha, 2010

Kultura, umění, perspektivy. Sborník konference na téma legislativa a ekonomika.

Praha: Divadlo Archa, 1997.

Model státního financování divadel. Praha, 1997, Svět a divadlo, č. 4 a 5.

Ročenky, dokumenty a projektové studie Institutu umění-Divadelního ústavu, Praha

Státní kulturní politika na léta 2009-2014, Praha: MKČR, 2008

Statistika kultury. Praha: NIPOS, od r. 1998.

Statistical Indicators for Arts Policy. Strawberry Hills, NSW: IFACCA, June 2005

Strategie rozvoje neziskového sektoru v ČR. Praha: Spiralis, 2000

Strategie účinnější podpory kultury do roku 2005 - kulturní politika. Praha: MK ČR, 2001.

Vztah státu ke kultuře. Kulturní politika v evropských zemích: Aktualizace vybraných problémů. Praha: Katedra teorie kultury FF UK, 2004.

LITERATURA:

Ambrožová V., Měření podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky pomocí indexu kreativity a jeho aplikace pro ČR. Zlín: Univerzita T. Bati, 2008

Arcier, B. F. d´ - Arkio, T. - HRAB, O. a kol. Towards a New Cultural Framework Programme of the European Union. Brussels: EFAH, 2003.

Bejvlová, J., Divadelní výkon - měření výkonnosti neziskového repertoárové divadla, disertační práce, JAMU, Brno, 2005.

Bell, D., Kulturní rozpory kapitalismu, Praha: Sociologické nakladatelství, 1999.

Cikánek, M., Evropské operní publikum z marketingové perspektivy, JHD, 2007.

Cikánek, M., Kreativní průmysly, Institut umění, Praha, 2009

Cikánek, M., (2002) Marketing festivalu hudebního divadla Opera. Magisterská diplomová práce v oboru hudební managementu na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze

Cikánek, M. (2006a) Audience of the Prague Opera Festival / Comparison of the Marketing Researches Conducted by the Festival in 2001 and 2005. Magisterská diplomová práce v oboru Arts Management na City University London

Cikánek, M., (2006b) Naše publikum je středem všeho, co děláme in His Voice 6/2006,

Černý, O. - Herman, J., Návrh modelu státního financování profesionálních divadel. Část 1. Obecné principy a struktura.Praha: Svět a divadlo, 1997, r. 8, č. 4.

Černý, O. - Herman, J. - Jindrová Z., Návrh modelu státního financování divadel. Část 2. Grantové řízení. Praha: Svět a divadlo, 1997, r. 8, č. 5.

Černý, O. - Nekolný, B., The Performing Arts in the Czech Republic. Amsterdam: Theater Instituut Nederland, 2000.

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004.

Hannagan, T. J., Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996.

Chiaravalloti, F., A non-prescriptive view of artistic value. University of Groningen, 2008.

Chládková, Blanka. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001.

Chládková , B., Měření výkonnosti repertoárových divadel. Praha: IU-DÚ, Edice Box, 2009

Chládková, B., Lobpreis D., Stříbrná A., Vzdělávání a výchova Praha: Institut umění, 2007.

Kaiser Michael M., Strategické plánování v umění. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2009

Kesner L., Marketing a management muzeí a památek, Grada, Praha, 2005.

Klaus, V., Tomšík, Vl., Makroekonomická fakta české transformace, NC Publishing, Brno, 2007.

Komparace kulturních systémů 15 zemí Evropské unie. Podkladový materiál pro panelovou diskusi „Stát pro umění 21. století“. Praha: Divadelní ústav, 2003.

Nekolný, B. a kol., Divadelní systémy a kulturní politika. Praha: Divadelní ústav, 2006.

Nekolný B.: Studiové divadlo a jeho české cesty. Praha: Scéna, 1991

Matějů, M., Kulturní a sociální změny v lokální společnosti - souhrnná studie.

Praha: Katedra teorie kultury FF UK, 1999.

Matějů, M. a kol., Proměny kultury a umění v české společnosti na prahu 21. století: Lokální a globalizační trendy. Praha: Katedra teorie a kultury FF UK, 2005.

Matějů, M. - Žák, J. Ekonomické souvislosti kultury. Praha: Katedra teorie

a kultury FF UK, 1997

Maříková H., Mechanismy evaluace kulturních služeb. Praha: IU-DÚ, Edice Box, 2009

Mederly, P. - Nováček, P. - Topercer, J., Indikátory kvality životaa udržitelného rozvoje: kvantitativní, vícerozměrný a variantní přístup. Praha: CESES FSV UK, 2004

Myerscough, J., The Economic Importance of the Arts in Britain. London: Police Study Institute, 1998

Pilátová, J.: Hnízdo Grotowského - na prahu divadelní antropologie. Praha: IU-DÚ, 2009.

Poledňák, I. a kol.: Proměny hudby v měnícím se světě, sb. FF UP Olomouc, 2007.

Raabová T., Produktivita a finanční problémy scénických umění - ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha, 2008.

Reeves,M.: Measuring the Economic and Social Impact of tje Arts. London: Arts Council England, 2002

Sedláček, T.: Ekonomie dobra a zla, Praha: Nakladatelství 65. pole, 2009

Smolíková M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008

Srstka, J., Autorské právo v divadle. Praha: AMU, 2006.

The economy of culture in Europe, Kern European Affairs, 2006, European Commission -Culture

The Impact of Culture on Kreativity, Brusel: Directorate-General for Education and Culture, 2009.

Vondrášek,K., Zwischen Vergangenheit und Zukunft (Transformationsprozesse der tschechischen Kultur 1990-1997. Bochum/Freiburg: Projekt Verlag, 2007

Work Foundation., Staying Ahead. The Economic Performance of the UK´s Creative Industrie. London: DCMS, 2007.

Assessment methods and criteria

Conditions for successful completion of the semester are: mastery of the basic literature and sources (40%), mastery of evaluation principles (20%), oral exam (40%).

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans