TV Image Recording and Reproduction 1

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
304TSR1 Z 1 2T Czech winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

To learn how to judge the technical quality of an image and use opportunities to influence the image qualities. Methods of determining quality. Original and the newest ways to use film technology in television production.

Mode of study

Výuka probíhá formou přednášek, v jejichž průběhu se uplatňují diskuse se studenty a jejich motivování k samotnému řešení problému.

Prerequisites and co-requisites

Prerequisites:

304 OP1 Optics 1

305 TETE Television techniques and technology

304 KOL Colormetrics

304 VDT Calculation and digital techniques.

Course contents

Popis předmětu:

Předmět se zabývá snímacím, zpracovatelským a reprodukčním procesem v

oblasti televizní technologie. Obsah je převážně zaměřen na podstatu

a specifika reálného světelného obrazu jako hlavní vstupní i výstupní

veličiny v televizi, což bylo dříve často opmíjeno vzhledem k přeceňo-

vání a zdůrazňování významu elektronické stránky fenoménu televize.

Mimořádný důraz je proto v těchto přednáškách kladen na maximální

dosažitelnou kvalitu výsledného obrazu, jak ji může ovlivnit kameraman

ve sféře utváření scény a jejího snímání, ale i během dodatečného

zpracování a korekcí. Významná pozornost se věnuje citlivé otázce

aplikace filmu v televizi a zejména moderním přístupům ke koexistenci

obou tak specifických médií.Neopomenutelnou součástí přednášek je ana-

lyza dosavadní situace televizní reprodukce obrazu, která byla význam-

ným omezením uplatnění televizních postupů v umělecké tvorbě.

Tématicky předmět navazuje na přednášky o základech TV techniky a zna-

losti filmové exponometrie,které rozšiřuje na snímání a reprodukci

televizní.Uzavírá se tak technologická část bakalářského studia.

Recommended or required reading

J. Pazderák: Kolorimetrie snímacích soustav barevné televize, Edice Čs.televize, řada II, svazek 16, kapitoly 1,2,4,7

V. Kasika: Televizní měření (skripta), vyd.IVV Čs.televize Praha 1983

F. Křížek: Od černobílé k barevné televizi, NADAS Praha 1977, kapitola III

E. Košťál, Obrazová a televizní technika I., Vyd, ČVUT, 2000

E. Košťál, Obrazová a televizní technika II., Televize, Vyd. ČVUT, 1998

Assessment methods and criteria

Students, during the course of the semester gather knowledge which is judged by the instructor to be the minimum in the two phases with credit in the Winter semester and an exam in the Summer semester.

Note

-

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans