Seminar on Audiovisual Analysis

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
373SAVA ZK 3 2T Czech winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Exercises in analytical skills and reflection upon a Critic's work.

Mode of study

This course places emphasis on practice, which is trying individual types and genres of analytical writing. The first three weeks of the semester, each student writes each week a short one page paper. Then each selects two or three types of texts which are submitted by a given due date. There are group discussions about individual papers.

Prerequisites and co-requisites

Ability to read English texts.

Course contents

Seminář audiovizuální analýzy bude kombinovat společné uvažování o základních typech a problémech audiovizuální analýzy s praktickým cvičením v analytických dovednostech.

První tři krátké texty píší všichni studenti. První text - shrnutí základních postupu argumentačních, rétorických apod. nějakého textu o audiovizuálním díle - může být klidně jen v poznámkách, v několika bodech. Druhé dva texty - kritika a popisný, evokativní text - v rozsahu maximálně 1 normostrana.

Dále si student vybere dvě z nabízených metod analýzy (rozsah každé z nich dvě až tři normostrany, s tím, že rozebíráno může být jakékoli av dílo, které si vybere). Každé pondělí počínaje 10.11. si pak budeme číst 3-4 analýzy coby příklady jednotlivých metod psaní o audivizi.

1) 3.10. úvodní diskuse o metodách a historii analýzy a interpretace

2) 10.10. rozbory cizích textů s vytyčením základních prvků a konvencí psaní (četba na tuto hodinu: Bordwell, David. Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema. Harvard University Press 1989, s. 1-18. (1. kapitola))

úkol na tuto hodinu: rozebrat něčí text či sérii textů jednoho autora, jednoho periodika apod. a vyhmátnou základní charakteristiky, specifičnosti daného textu či série textů (typ argumentace, rétorické prostředky, styl, na co zaměřuje a na co ne atd.), na 1 normostranu

3) 17.10. otázka kritérií a argumentace při hodnocení uměleckého díla (četba: Kulka, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha 2000, s. 64-80)

úkol na tuto hodinu: napsat kritiku nějakého av díla (vyargumentovat jeho klady a zápory), na 1 normostranu

4) 24. 10. otázka popisu (četba: Sontag, Susan. Proti interpretaci)

úkol na tuto hodinu: napsat popisný, evokativní text na libovolné dílo

***

5) 7.11. <b>ideologická analýza</b> (inspirace např.: Zdeněk Holý: Mladí a otevření. Nad antihomosexuální ideologií Šeptej. Cinepur 2003, č. 30 (listopad))

další literatura k tématu:

Freeden Michael. Ideology. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2003.

Saukko Paula. Doing Research in Cultural Studies. 5. kapitola. Sage, 2003, s. 99-119.

redakce Cahiers du cinéma. Mladý Lincoln Johna Forda. Iluminace, 2001, č. 1.

,

6) 14.11. <b>historická analýza</b> (film jako obraz doby) (inspirace např.: Lucie Česálková: Normalizační film na čtyřech kolech. Cinepur 2004, č. 31 (leden).; Kamil Fila: Konec hypertrofické éry. Cinepur 2004, č. 34 (červenec))

další literatura k tématu:

Lagny, Michele. De l`histoire du cinéma: Methode historique et historie du cinéma. Paris: Colin, 1992.

Sorlin, Pierre. European Cinemas, European Societies, 1939-1990. Routledge, 1991.

7) 21.11. <b>filmová sebereflexivnost</b> (film jako alegorie filmové praxe) (inspirace např.: Lucie Česálková: Úžasňákovi. Cinepur 2005, č. 41)

další literatura k tématu:

Stam, Robert. Reflexivity in Film and Literature: From Don Quixote to Jean-Luc Godard. Columbia University Press, 1992.

Withalmová, Gloria. „Ty jsi vypnul celý film!“ Typy sebereflexivity ve filmu. Cinepur, 2007, č. 52.

Szczepanik, Petr. Filmy, které vidí vlastní vidění. Iluminace, 2000, č. 3.

8) 28.11. <b>analýza divácké recepce</b> (coby materiál mohou posloužit divácké reakce (a/nebo reakce kritiků) např. na serverech www.csfd.cz, www.rottentomatoes.com)

další literatura k tématu:

Hájková, G.Divácká recepce seriálu Rodinná pouta. 2007. [online] URL:http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Bocak1/pdf_doc/hajkova.pdf

Radway, Janice. Women Read the Romance. Feminist Studies, 1983, č. 1. [online]

Staiger, Janet. Media Reception Studies. New York University, 2005.

Staiger, Janet. Perverse Spectators: The Practices of Film Reception. new York University Press, 2000.

9) 5.12. <b>intertextuální analýza - zařazení díla do dějin umění</b> (inspirace např.: Ondřej Hauser: Hulk. Cinepur 2005, č. 41)

další literatura k tématu:

Gignoux, Anne Claire. Initiation a l´intertextualité. Ellipses éditions: Paris, 2005.

Jampolskij, Michail. Film a teorie intertextuality. Iluminace, 2000, č. 2.

Mareš, Petr. Citát a aluze ve filmu. Iluminace, 1997, č. 2.

10) 12.12. <b>analýza experimentální kinematografie a videoartu</b>

11) 19.12. <b>analýza televize a počítačových her</b>

Recommended or required reading

Recommended:

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. L´analyse des films. Paris: Nathan 1998.

BRENEZOVÁ, Nicole. Dopis Tagu Gallagharovi. Pohled na film z figurálního hlediska. Iluminace 2005, č. 1, s. 25-41.

BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace. Brno: Host 2003.

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film Art: an Introduction. New York: McGraw Hill 2000.

BORDWELL, David. Making meaning. Inference and rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge: Harvard University Press 1989.

ECO, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa 1995.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova 2004.

GRODIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha 1997

JOLY, Martine. L´image et son interpretation. Paris: Nathan 2002.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha 2000.

RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa 1997.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. Kritický sborník 1994, č. 3, s. 1-7.

TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. London 1973.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace 1998, č. 1, s. 5-36.

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ Anne. Précis d'analyse filmique. Paris: Nathan Université 1992.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství 2005.

Assessment methods and criteria

Kredity za seminář jsou uděleny na základě odevzdání všech požadovaných textů a aktivní účasti na seminářích. Při známkování se zohledňuje i kvalita odevzdaných textů (více než „talent“ je nicméně oceňována snaha a pečlivost, s níž jsou texty napsány).

Note

This course takes places once every two years. It is registered for the 2014-2015 study year.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans