Seminář audiovizuální analýzy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SAVA zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Seminář audiovizuální analýzy bude kombinovat společné uvažování o základních typech a problémech audiovizuální analýzy s praktickým cvičením v analytických dovednostech. Seminář je určen k rozvoji jednotlivých základních dovedností potřebných při kritickém a analytickém psaní a myšlení o audiovizi.

První krátké texty o rozsahu 1 normostrany píší z týdne na týden všichni studenti, jejich texty jsou následně rozebírány na semináři v rámci společné debaty. Ve finálních 4 hodinách kurzu (od 5. 12. 2022) si studenti vyberou už jen jednu či dvě z metod analýz a budou mít za úkol napsat text danou analytickou metodou o rozsahu 2-3 normostrany.

10. 10. Obecný úvod do problematiky analýzy (metody, historie, analýza vs. interpretace atd.)

17. 10. Rozbory cizích textů s vytyčením základních prvků a konvencí psaní

24. 10. Projekce filmu F for fake (r. Orson Welles)

31. 10. Formální a stylistická analýza F for Fake

7. 11. Narativní analýza F for Fake

14. 11. Tematická interpretace F for Fake

21. 11. Kritika

28. 11. Popis

5. 12. Ideologická analýza anebo kulturně-historická analýza

Nepovinná literatura k ideologické analýze:

Freeden Michael. Ideology. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2003.

Saukko Paula. Doing Research in Cultural Studies. 5. kapitola. Sage, 2003, s. 99-119.

redakce Cahiers du cinéma. Mladý Lincoln Johna Forda. Iluminace, 2001, č. 1.

Nepovinná literatura ke kulturně-historické analýze:

Lagny, Michele. De l`histoire du cinéma: Methode historique et historie du cinéma. Paris: Colin, 1992.

Sorlin, Pierre. European Cinemas, European Societies, 1939-1990. Routledge, 1991.

12. 12. Analýza recepce

Nepovinná literatura k tématu:

Radway, Janice. Women Read the Romance. Feminist Studies, 1983, č. 1. [online]

Staiger, Janet. Media Reception Studies. New York University, 2005.

Staiger, Janet. Perverse Spectators: The Practices of Film Reception. new York University Press, 2000.

19. 12. Intertextuální analýza (tj. analýza s ohledem např. na žánrové konvence, na ostatní tvorbu autora, na odkazy na popkulturu apod.)

Nepovinná literatura k tématu:

Gignoux, Anne Claire. Initiation a l´intertextualité. Ellipses éditions: Paris, 2005.

Jampolskij, Michail. Film a teorie intertextuality. Iluminace, 2000, č. 2.

Mareš, Petr. Citát a aluze ve filmu. Iluminace, 1997, č. 2.

Výsledky učení

Studující se naučí různé způsoby analýzy a interpretace audiovizuálních děl od základních dovedností (rozbor stylu, narace, interpretace témat, evokativní popis, kritické zhodnocení a argumentace) až po komplexnější analytické metody (ideologická, kulturně-historická, recepční a intertextuální analýza).

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu, vhodná (ale ne zcela nutná) je znalost anglického jazyka.

Literatura

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. L´analyse des films. Paris: Nathan 1998.

BRENEZOVÁ, Nicole. Dopis Tagu Gallagharovi. Pohled na film z figurálního hlediska. Iluminace 2005, č. 1, s. 25-41.

BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace. Brno: Host 2003.

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film Art: an Introduction. New York: McGraw Hill 2000.

BORDWELL, David. Making meaning. Inference and rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge: Harvard University Press 1989.

ECO, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa 1995.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova 2004.

GRODIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha 1997

JOLY, Martine. L´image et son interpretation. Paris: Nathan 2002.

KACKMAN, Michael; KEARNEY, Mary Celeste (eds.). The Craft of Criticism. London a New York: Routledge, 2018.

KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha 2000.

RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa 1997.

ROSENWASSER, David, STEPHEN, Jill. Writing Analytically. Cengage, 2019.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. Kritický sborník 1994, č. 3, s. 1-7.

TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. London 1973.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace 1998, č. 1, s. 5-36.

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ Anne. Précis d'analyse filmique. Paris: Nathan Université 1992.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity za seminář jsou uděleny na základě odevzdání všech požadovaných textů a aktivní účasti na seminářích. Při známkování se zohledňuje i kvalita odevzdaných textů (více než „talent“ je nicméně oceňována snaha a pečlivost, s níž jsou texty napsány).

Poznámka

Výuka předmětu probíhá 1x za dva roky - je společný a povinný pro 2. a 3. ročník studentů CAS a otevřený jako volitelný i pro studenty z jiných kateder.

Bude otevřen v ZS24/25

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů