Dějiny a analýza novodobých akustických umění II. 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DAU2 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost kontextuálního analytického pohledu na tvorbu ostatních autorů, porozumění teoretickým textům a aplikace získaných poznatků do oblasti vlastní tvůrčí praxe. Vlastní písemná reflexe klíčových témat.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Jedná se o dvousemestrální kurz, který lze absolvovat v prvním nebo druhém roce studia. Cílem je schopnost kontextuálního analytického pohledu a porozumění aktuálním trendům a konceptům v oblasti akustických umění jak na úrovni tvůrčí, tak estetické, filozofické a intermediální. Formou analýzy partitur a nahrávek se studenti seznamují s klíčovými díly z oblasti elektroakustické hudby a intermediální tvorby posledních dekád, studiem textů pronikají do reflexe diskursů v poli hudby a technologií.

Tematické okruhy:

Struktura konkrétních děl a analyzovaných textů se proměňuje každý akademický rok, s konkrétním sylabem jsou studenti seznámení nejpozději na první hodině nového semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Analyzovaná díla v konkrétním semestru a texty, které se k nim váží.

Doporučená literatura:

COX, Christopher - WARNER, Daniel (eds.). Audio culture: Readings in modern music, revised edition. New York London Oxford New Delhi Sydney: Bloomsburry Academic, 2017. 646 p. ISBN 978-1-5013-1836-8.

RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu: problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu. 1. vyd. V Praze: KANT pro AMU, 2007. 160 s. Disk. Malá řada; sv. 3. ISBN 978-80-86970-31-8.

RATAJ, Michal. Zvukem do hlavy: sondy do současné audiokultury. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. 175 s. ISBN 978-80-7331-229-9.

HERZOGENRATH, Bernd ed. Sonic thinking: a media philosophical approach. New York: Bloomsbury Academic, 2017. 344 s. ISBN 978-1501327209.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení je udělováno na základě předloženého odborného textu v rozsahu maximálně 10 normostran, jehož téma vychází ze širšího kontextu látky probírané v daném akademickém roce a prokazuje studentovu schopnost na vysoké úrovni teoreticky reflektovat probíranou látku z vlastního pohledu tvůrčího umělce. Předložený text splňuje běžné standardy originality a citačních pravidel.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů