Instrumentace pro program Dirigování 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101IPPD3 zápočet 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže tvůrčím a osobitým způsobem řešit obecné orchestrační problémy (např. orchestrální pedál, crescendo a diminuendo, popředí/pozadí, vícepásmovost), zná akustické základy orchestrace a to v případě velkých těles i komorních ansámblů.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Jedná se o dvousemestrální kurz, jehož vstupním předpokladem je zvládnutí problematiky organologie a rozšířených technik jednotlivých nástrojů probíraných v předchozích dvou semestrech.

Cílem je rozvíjení zvukové představivosti a schopností zacházení s orchestrem (potažmo lidským hlasem). Studenti jsou vedeni k chápání užití zvoleného instrumentáře a kompozičních technik jakožto jednotné kompoziční strategie, která modeluje zvuk v čase a prostoru. Jde tedy o přístup k orchestraci, který nespočívá v primárním převádění abstraktních tónových výšek do barev, či instrumentaci klavírního díla. Výchozím bodem je pohled na obecné orchestrační problémy (např. pedál, crescendo a diminuendo, popředí/pozadí, vícepásmovost) v různých situacích, kontextech a stylech a uvědomění si jejich vztahu k harmonii, tektonice, formě, psychoakustice, vnímání času apod. Dále jsou zařazena témata jako např. smyčcové kvarteto, dechový orchestr, ansámbl bicích nástrojů, sbor.

Tematické okruhy:

Příklad náplně semestru:

1/ Téma: maskování

cvičení: oblouk beze švů na 1 tónu pro symf. orch.

poslech:

Boulez, Pierre (1925): Eclat pour orchestre (1965)

Dallapiccola, Luigi (1904-1975): Piccola Musica Notturna (1961)

Haas, Georg Friedrich (1953): Piano Concerto (2007)

Havelka, Svatopluk (1925-2009): Pěna (1965)

Ligeti, György (1923-2006): Konzert fur Violine und Orchester (1990/1992)

Nono, Luigi (1924-1990): A Carlo Scarpa, architetto ai suoi infiniti possibili (1984)

Nørgård, Per (1932): Symphony No. 2 (1970)

Giacinto Scelsi (1905-1988): Quattro Pezzi su una nota sola (1959)

Takemitsu, Toru (1930-1996): Rain Spell (1982), Twill by Twilight (1988)

Xenakis, Iannis (1922-2001): Empreintes (1975)

2/ téma: Smyčcové kvarteto

cvičení: alespoň 4 krátké studie pro sm. kvarteto (výběr: soubor se chová jako 1 nástroj, jednohlas, čtyřhlasá polyfonie, každý z nástrojů rozvíjí vlastní pásmo, rychlý pohyb procházející jako zlatá nit různými nástroji souboru, postupná transformace zvukového objektu, využití extrémů, bez použití konkrétních tónových výšek)

poslech:

Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet op. 130, B Dur (1825)

Henri Dutilleux (1916-2013): Ainsi la nuit (1973-76)

Jonathan Harvey (1939-2012): String Quartet No. 1 (1977)

Leoš Janáček (1854-1928): Smyčcové kvartety č.1 & 2

Haas, Georg Friedrich (1953): String Quartet No. 2 (1998)

Nicole Lizée (1973): Another Living Soul (2016); Darkness is Not Well Lit (2016)

Forma výuky je kombinace přednášky a cvičení spočívající v poslechu a analýze partitur ve vztahu ke zvolenému tématu, dále jsou společně konzultovány vypracované studie. Výčet témat a konkrétních děl se proměňuje každý semestr podle potřeb a zaměření studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Nahrávky a partitury analyzovaných děl.

Povinná literatura:

RASMUSSEN, Karl Aage - LAURSEN, Lasse. The Idiomatic Orchestra [online]. 2015. [cit. 2017-10-28]. Dostupné z: http://theidiomaticorchestra.net.

RYCHLÍK, Jan a kolektiv. Moderní instrumentace. Praha: Panton,1968.

ŠPELDA, Antonín. Akustické základy orchestrace. Praha: Panton,1967.

Doporučená literatura:

ADLER, Samuel. The Study of Orchestration. New York: Norton, 1989.

AUGOYARD, Jean-François – TORGUE, Henry. Sonic Experience: a Guide to Everyday Sounds. Montreal: McGill-Queens universiry Press, 2011.

BRECH, Martha – PALAND, Ralph (eds.). Kompositionen für hörbaren Raum: Die frühe elektroakustische Musik und ihre Kontexte = Compositions for Audible Space: The Early Electroacoustic Music and its Contexts. Bielefeld: transcript Verlag, 2015.

DEL MAR, Norman. Anatomy of the Orchestra. London: Faber and Faber, 2009.

GIESELER, Walter – LOMBARDI, Luca – WEYER, Rolf-Dieter. Instrumentation in der Musik des 20. Jahrhunderts. Celle: Moeck, 1985.

KURZ, Ivan a kol. Orchestrace jako otevřený proces I.-III. AMU, Praha: Triga, 2009.

RATAJ, Michal – HOŘÍNKA, Slavomír – TROJAN, Jan – DVOŘÁK, Tomáš. Zvukoprostor – Prostorozvuk. Praha: Nakladatelství AMU, 2018.

SCIARRINO, Salvatore. Le figure della musica: da Beethoven a oggi. Milano: Ricordi, 1998.

Hodnoticí metody a kritéria

Student v průběhu semestru vypracuje požadovaný počet krátkých studií k jednotlivým okruhům. Jejich předložení a min. 70 % docházka je podmínkou připuštění k zápočtu. Ověření dosažených znalostí probíhá ústně formou analýzy vybraných partitur z hlediska instrumentace a společné diskuse týkající se probrané látky.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů