Instrumentace pro program Dirigování 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101IPPD4 zkouška 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže tvůrčím a osobitým způsobem řešit obecné orchestrační problémy (např. orchestrální pedál, crescendo a diminuendo, popředí/pozadí, vícepásmovost), zná akustické základy orchestrace a to v případě velkých těles i komorních ansámblů.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Jedná se o dvousemestrální kurz, jehož vstupním předpokladem je zvládnutí problematiky organologie a rozšířených technik jednotlivých nástrojů probíraných v předchozích dvou semestrech.

Cílem je rozvíjení zvukové představivosti a schopností zacházení s orchestrem (potažmo lidským hlasem). Studenti jsou vedeni k chápání užití zvoleného instrumentáře a kompozičních technik jakožto jednotné kompoziční strategie, která modeluje zvuk v čase a prostoru. Jde tedy o přístup k orchestraci, který nespočívá v primárním převádění abstraktních tónových výšek do barev, či instrumentaci klavírního díla. Výchozím bodem je pohled na obecné orchestrační problémy (např. pedál, crescendo a diminuendo, popředí/pozadí, vícepásmovost) v různých situacích, kontextech a stylech a uvědomění si jejich vztahu k harmonii, tektonice, formě, psychoakustice, vnímání času apod. Dále jsou zařazena témata jako např. smyčcové kvarteto, dechový orchestr, ansámbl bicích nástrojů, sbor.

Tematické okruhy:

Příklad náplně semestru:

1/ Téma: heterogenita X homogenita

Cvičení: mixtura ca 8 až 10-ti zvuku pro alespoň 12-ti člený heterogenní ansámbl (nástroje po jednom např. 1 1 1 1 1 1 1 1 vibrafon, harfa, archi 1 0 1 1 1)

Poslech:

Lutosławski, Witold (1913-1994): Chain III (1986)

Ligeti, György (1923-2006): Ramification (1968-69), Atmosphères (1961)

Messiaen, Olivier (1908-1992): Et exspecto resurrectionem mortuorum (1964)

Lachenmann, Helmut (1935): Kontrakadenz (1970-71)

Andriessen, Louis (1939): Hoketus (1975-76)

2/ Téma: vícepásmovost

Cvičení: studie pro bicí nástoje, 3 různá pásma - stabilní, procesuální a proměnlivé

Poslech:

Berio, Luciano (1925-2003): Sinfonia, 3. věta (1968-69)

Ives, Charles (1874-1954): Unanswered Question, Three Places in New England

Messiaen, Olivier (1908-1992): Sept Haikai - 4. Gagaku (1962)

Reich, Steve (1936): Eight Lines (1979)

Forma výuky je kombinace přednášky a cvičení spočívající v poslechu a analýze partitur ve vztahu ke zvolenému tématu, dále jsou společně konzultovány vypracované studie. Výčet témat a konkrétních děl se proměňuje každý semestr podle potřeb a zaměření studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

RASMUSSEN, Karl Aage - LAURSEN, Lasse. The Idiomatic Orchestra [online]. 2015. [cit. 2017-10-28]. Dostupné z: http://theidiomaticorchestra.net.

RYCHLÍK, Jan a kolektiv: Moderní instrumentace. Praha: Panton,1968.

ŠPELDA, Antonín. Akustické základy orchestrace. Praha: Panton,1967.

Partitury analyzovaných děl

Doporučená literatura:

ADLER, Samuel. The Study of Orchestration. New York: Norton, 1989.

AUGOYARD, Jean-François – TORGUE, Henry. Sonic Experience: a Guide to Everyday Sounds. Montreal: McGill-Queens universiry Press, 2011.

BRECH, Martha – PALAND, Ralph (eds.). Kompositionen für hörbaren Raum: Die frühe elektroakustische Musik und ihre Kontexte = Compositions for Audible Space: The Early Electroacoustic Music and its Contexts. Bielefeld: transcript Verlag, 2015.

DEL MAR, Norman. Anatomy of the Orchestra. London: Faber and Faber, 2009.

GIESELER, Walter – LOMBARDI, Luca – WEYER, Rolf-Dieter. Instrumentation in der Musik des 20. Jahrhunderts. Celle: Moeck, 1985.

KURZ, Ivan a kol. Orchestrace jako otevřený proces I.-III. AMU, Praha: Triga, 2009.

RATAJ, Michal – HOŘÍNKA, Slavomír – TROJAN, Jan – DVOŘÁK, Tomáš. Zvukoprostor – Prostorozvuk. Praha: Nakladatelství AMU, 2018.

SCIARRINO, Salvatore. Le figure della musica: da Beethoven a oggi. Milano: Ricordi, 1998.

Hodnoticí metody a kritéria

Student v průběhu semestru vypracuje požadovaný počet krátkých studií k jednotlivým okruhům. Jejich předložení a min. 70 % docházka je podmínkou připuštění ke zkoušce. Ověření dosažených znalostí probíhá ústně formou analýzy vybraných partitur z hlediska instrumentace a společné diskuse týkající se probrané látky.

Struktura hodnocení

aktivita na hodinách: 20 %

hodnocení vypracovaných studií: 40 %

ústní ověření znalostí: 40 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů