Skladba 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SKLA9 zápočet 15 3 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 348 až 423 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student (dle své předchozí dosažené úrovně a estetického zaměření) vykazuje prokazatelný pokrok v rozvoji svého kompozičního myšlení. Je schopen osobitě a přesvědčivě formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru. Je schopen vyjadřovat se fundovaně k odborným otázkám a písemně i ústně formulovat svou tvůrčí estetiku a teoreticko-kompoziční závěry zejména ve vztahu k tématu své diplomové práce.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studium je zaměřeno zejména na podporu utváření individuality studentů, formování osobitého uměleckého stylu a názorů. Důraz je položen na pochopení současné situace oboru a vlastního postavení v něm, na prohloubení kompozičně technických dovedností, orientace v oblasti soudobé hudby i v oblasti obecně kulturní. Předmět rozvíjí schopnost samostatného a koncepčně jasného hudebně kompozičního myšlení a učí formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru.

Tematické okruhy:

Hlavní náplní práce ve 2. ročníku magisterského studia je příprava magisterské absolventské skladby a teoretické doplňkové písemné práce. Absolventská magisterská skladba je závažná kompozice většího rozsahu, např. skladba orchestrální, rozsáhlá komorní, jevištní, vokálně instrumentální, skladba využívající prostředky moderní techniky, dílo multimediální, případně kombinující různé techniky a přístupy. Předpokládá se, že oba diplomní úkoly jsou obsahově provázány. Předmět rozvíjí schopnost samostatného a koncepčně jasného hudebně kompozičního myšlení a učí formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru. Důraz je kladen také na schopnosti studenta vyjadřovat se fundovaně k odborným otázkám a na schopnost písemně i ústně formulovat svou tvůrčí estetiku a teoreticko-kompoziční závěry.

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury a nahrávky současných hudebních děl, zejména dostupných novinek.

Studium partitur a nahrávek významných děl 20. a 21. století.

Aktuální stati a recenze vztahující se k současné kompoziční problematice, k aktuálním premiérám a významným provedením současné hudby.

Literatura vztahující se písemné části diplomního úkolu.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem je splnění zadaných kompozičních úkolů, které student prokáže při pravidelné semestrální kontrole a formou veřejné prezentace vlastních skladeb na koncertech katedry nebo jiném představení. Posuzuje se rovněž příprava magisterských diplomních úkolů.

Hlavním kritériem je umělecká a kompozičně technická úroveň předložených skladeb. Doplňujícím kritériem je grafická a informačně sdělovací úroveň předložených partitur.

Další požadavky: Účast na akcích pořádaných katedrou, zejména na koncertech a dalších vystoupeních.

Požadovaná minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů