Didaktika/Vyučovatelská praxe dirigování 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DPD1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Hynek FARKAČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je vybaven odbornými kompetencemi, které jsou zárukou toho, že jako pedagog bude působit na své žáky na vysoké odborné úrovni efektivním způsobem a komplexně je připraví na jejich další umělecký aktivní život, ať již v podobě výkonných umělců dirigentů, či dirigentů pedagogů. Student bezchybně ovládá principy didaktiky zaměřené na výuku oboru dirigování. Uvědomuje si význam nezastupitelné úlohy pedagoga jak v odborné přípravě žáků, tak při formování jejich charakteru, a do svého pedagogického působení zařazuje témata vázaná na hodnoty jedince i společnosti, vysvětluje jejich význam a pěstuje ve studentech úctu k těmto hodnotám a zodpovědnost vedoucí k jejich prosazování a ochraně.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět vede studenty k bezchybné aplikaci svých znalostí a dovedností nabytých studiem souboru předmětů pedagogické přípravy a souboru předmětů odborné umělecké přípravy. Připravuje studenty na aktivní pedagogickou činnost na školách s hudebním zaměřením. Vysvětluje význam činnosti dirigenta, jeho rozvoj, jeho práci, odborně poučené hodnocení dirigentského výkonu a další návaznosti spojené s profesionálním povoláním, učí správným návykům při jejich výuce, schopnosti asertivního vyjádření a argumentace. Předmět cíleně pěstuje studentovu schopnost koncentrace i psychické odolnosti a vhodnými úkoly stimuluje kapacitu paměti.

V pedagogické praxi vychází z principů didaktiky všeobecné. Jsou voleny správné moderní a efektivní didaktické postupy při dodržování principů hierarchie vyučovaných odborných disciplín. Praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, na Konzervatoři v Praze nebo na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

1.Dějiny oboru Dirigování, významné osobnosti, jejich přínos

2.Charakteristika moderního dirigování v kontextu s jeho historickým vývojem.

3.Funkce, poslání, hlavní úlohy dirigenta při práci s hudebním tělesem. Odlišnosti práce dirigenta se symfonickým orchestrem a operním ansámblem.

4.Zásady a způsoby tvorby dramaturgického plánu pro různé typy hudebních těles.

5.Kritéria hodnocení dirigentského výkonu.

6.Příprava dirigenta k práci s hudebním tělesem.

7.Principy analýzy díla, vypracování partitury.

8.Význam tektonické a interpretační osy.

9.Organizace zkouškové práce tělesa, osobní příprava dirigentské realizace repertoáru.

10.Zásady smysluplného vedení zkoušek hudebního tělesa při různé náročnosti repertoáru.

11.Dirigentské patero.

12.Základní formy právní činnosti profesionálních hudebních institucí.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Přednášky vyučujícího pedagoga dle osnov předmětu HAMU Praha.

Doporučená literatura:

BACHTÍK, Josef. Antonín Dvořák dirigent. Praha: Nákladem Spolku pro postavení pomníku mistra A. Dvořáka, 1940.

BROŽ, Jaroslav. Metodika práce s orchestrem: kapitoly o dirigování. Brno: Městské kulturní středisko S.K. Neumanna, 1975. Metodický materiál.

BURGHAUSER, Jarmil. Slavní čeští dirigenti. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. Hudba na každém kroku (SHV).

POSPÍŠIL, Vilém. Slavní světoví dirigenti. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. 183 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro udělení zápočtu je ústní zkouška z probíraných tematických okruhů a docházka minimálně 70 %.

Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží emailem od vyučujícího.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů