Didaktika/Vyučovatelská praxe zpěvu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103DPZ1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Vladimír DOLEŽAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Vladimír DOLEŽAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je vybaven odbornými kompetencemi, které jsou zárukou toho, že jako pedagog bude působit na své žáky na vysoké odborné úrovni efektivním způsobem a komplexně je připraví na jejich další umělecký aktivní život. Student ovládá principy didaktiky zaměřené na výuku zpěvu. Uvědomuje si význam nezastupitelné úlohy pedagoga jak v odborné přípravě žáků, tak při formování jejich charakteru, a do svého pedagogického působení zařazuje témata vázaná na hodnoty jedince i společnosti, vysvětluje jejich význam a pěstuje ve studentech úctu k těmto hodnotám a zodpovědnost vedoucí k jejich prosazování a ochraně.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět vede studenty k aplikaci znalostí a dovedností nabytých studiem souboru předmětů pedagogické přípravy a souboru předmětů odborné umělecké přípravy. Připravuje studenty na aktivní pedagogickou činnost na školách s hudebním zaměřením. Vysvětluje význam činnosti pedagoga zpěvu, učí správným návykům při výuce pěveckých technik.

V pedagogické praxi vychází z principů všeobecné didaktiky. Jsou voleny správné moderní a efektivní didaktické postupy při dodržování principů hierarchie vyučovaných odborných disciplín. Praxe probíhá na ZUŠ, na Pražské konzervatoři nebo na Mezinárodní konzervatoři Praha. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

Metodické postupy výuky u dětí a dospělých.

Dechová cvičení, rozezpívání, nasazení tónu, legato, staccato apod.

Přehled repertoáru pro děti a dospělé.

Historie pěveckých technik ve stoletích, tedy stylovost provedení od chorálu, přes belcanto po současné trendy.

Připomenutí některých osobností oboru.

Specifika individuálního přístupu k adeptovi zpěvu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

LOHMANNOVÁ, Franziska. Vzdělaný pěvec. Kora, 1994. ISBN 80-85644-04-5.

MORÁVKOVÁ, Blanka. Metodika zpěvu. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 978-80-7460-042-5.

SOUKUP, Jaromír. Hlas, zpěv, pěvecké umění. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

VYDROVÁ, Jitka. Rady ke zpívání. Práh, 2009. ISBN 978-80-7252-252-1.

Doporučená literatura:

OPATŘIL, Stanislav. Pedagogika pro učitelství prvního stupně základní školy. Praha: SPN, 1985. ISBN 14-458-85.

OPATŘILOVÁ, Marie. Sebevýchova vysokoškolských studentů. Olomouc: Univerzita J. E. Purkyně, 1984.

Hodnoticí metody a kritéria

Studijní výsledky jsou ověřeny písemným testem. Podmínkou udělení zápočtu je docházka minimálně 70 %.

Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží emailem od vyučujícího.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů