Jevištní řeč 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JER2 zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Jevištní řeč se během druhého semestru soustředí hlavně na upevňování získaných návyků – každodenního samostatného tréninku artikulačních a dechových cvičení, uvolňování hrdla, budování správného napětí těla, aktivního postoje. Cvičení v hodinách jsou obohacována pohybovými a hereckými prvky. Studenti se zabývají, prostřednictvím rozboru a přednesu textů Vladislava Vančury, Karla Hynka Máchy a Pavla Eisnera, stavbou a dynamikou české věty, větným přízvukem a jeho podílem na smyslu a významu věty. Texty, které jsou používány ve výuce, jsou zaměřeny na zvládnutí jednotlivých dovedností – od říkanek, pohádek, prózy, poezie až k Sonetům Williama Shakespeara, dialogům světové klasiky. Nutno poznamenat, že výuka nutně přihlíží k individuálním dispozicím studentů, ovšem nemůže suplovat výuku českého jazyka.

Tematické okruhy:

  1. Dynamika otázky v češtině a též jejího významu.
  2. Melodie a rytmus promluv, rytmická synchronizace těla, dechu a mluvy.
  3. Kapitoly ze spisovné výslovnosti češtiny, které obvykle dělají mluvčím potíže, např. jsem-sem, sedm, osm - sedum, osum, zájmeno můj- svůj, duálové skloňování substantiv, výslovnost cizích slov v češtině atd.

Výsledky učení

Výsledkem studia je foneticky čistý mluvní projev, hlas volný a znělý, slovní jednání cílené, celkový mluvní projev harmonický a uvolněný. Student vědomě používá výrazových prostředků, kreativně pracuje s textem.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

EISNER, Pavel. Čeština poslechem i poklepem. Praha; Voznice: Leda, Rozmluvy, 2013. ISBN 978-80-7335-320-9; 978-80-87440-57-5.

HAVRÁNEK, Bohuslav – JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-555-0.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Antická jména. Jak je číst a skloňovat. Praha: Akademie múzických umění, 2005. ISBN 80-7331-044-9.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. O přesvědčivosti uměleckého přednesu : zákonitosti výstavby mluveného projevu. Praha: 1979. 60 s.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Tvar slova v přednesu. Prostějov: Ipos Artama, 1995. 57 s. ISBN 80-7068-093-8.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy: učebnice pro 1. roč. konzervatoří. Praha: SPN, 1984. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství).

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy 2: Učebnice pro 2. a 3. roč. konzervatoří. Praha: SPN, 1986. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství).

LUKAVSKÝ, Radovan. Kultura mluveného slova. Praha: Akademie múzických umění, 2000. ISBN 80-85883-61-9.

LUKAVSKÝ, Radovan. Stanislavského metoda herecké práce: učebnice pro předmět herecká výchova na konzervatořích, studijní obor herectví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. Učebnice pro střední školy.

Umělecká literatura: např.

FRYNTA, Emanuel. Písničky bez muziky. Praha: Argo, 2010. ISBN 978-80-257-0330-4.

MACOUREK, Miloš. Živočichopis. Praha: Euromedia Group – Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1939-4.

Díla V. Vančury, W. Shakespeara ad.

Hodnoticí metody a kritéria

Kritériem pro získání zápočtu je 80% docházka na hodiny, aktivní přístup k učení, prokazatelné zlepšení artikulace, volný a znělý hlas. Student prakticky uplatňuje nabyté poznatky v práci s textem. Přednese zadaný text s dobrým vedením dechu, porozuměním obsahu, logickým členěním a frázováním. Při pohovoru prokáže teoretické znalosti, které získal v hodinách i studiem doporučené literatury.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů