Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHX2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Výuka navazuje na poznatky získané v předchozím semestru. Studenti pokračují v práci na konkrétních choreografických úkolech. Z teoretického i praktického hlediska se výuka zabývá tématy: základní vyjadřovací prostředky choreografie (pohyb, čas, prostor, uskupení tanečníků - sólo, duet, trio a větší skupiny) a jejich využití v souvislosti s dramaturgií obsahu choreografie; souhrn komponentů scénické realizace (hudba, scénografie, text). Práce na etudách zahrnuje i taneční ztvárnění stanoveného záměru, při kterém jsou využívány různé taneční techniky, studenti pracují individuálně i ve skupině, navzájem se podílejí na nřešení jednotlivých úkolů.

Výsledky učení

Předmět má studentům oborů pedagogika tance a taneční věda zprostředkovat praktickou zkušenost s choreografickou tvorbou v postupu od koncipování námětu, vytvoření scénáře až po pohybovou realizaci v rozsahu odpovídajícím zkušenosti a potřebám studentů těchto oborů.

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu jsou nutné taneční zkušenosti, znalost tanečních technik a tanečně teoretické základy. Předmět navazuje na Základy choreografie pro pedagogiku tance a taneční vědu 1.

Literatura

Mlíkovská, Jiřina: Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách, seminářích, konzultacích

Podmínka úspěšného ukončení předmětu:

vypracování vlastního choreografického projektu v písemné formě (libreto, dramaturgický změr)

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů