Didaktika taneční výchovy 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DTV2 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LÖSSL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu formuluje pedagogický záměr, tedy co lze skrze zvolené téma v dětech vychovat, zpřítomnit. Využívá nástroje k naplnění cíle, zejména dotek, dech, pohyb, představu, rekvizitu, konkrétní pomůcku. Do své práce zapojuje hru, technické cvičení nebo vedenou improvizaci. Získané dovednosti a znalosti dokáže samostatně zhodnotit v seminární práci.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Obsah výuky Didaktika taneční výchovy 2 se zaměřuje zejména na pedagogický záměr a praktické seznámení se s nástroji pro naplnění tohoto záměru potřebné. Ve výuce je kladen důraz na prohloubení tvůrčího pedagogického myšlení, samostatné uvažování a schopnosti reflektovat.

Předmět navazuje na výuku Pedagogický proseminář. Je učen dvousemestrálně.

Cílem předmětu je prohloubení samostatného tvůrčího pedagogického myšlení. Student si prakticky osvojuje práci s odborným materiálem, vyhledáváním inspirace, vytěžení vlastní zkušenosti, a to vše pro formulaci, přípravu a realizaci jednoduchého pedagogického záměru a tvůrčího postupu. Klade se důraz na aktivní účast ve výukovém procesu formou výběru výukových metod a forem vyučování, které jsou předpokladem pro rozvoj přirozeného pohybu s respektem k věkovým a osobnostním specifikům dětí.

Povinnou složkou předmětu Didaktika taneční výchovy je návštěva krajského nebo celostátního kola taneční přehlídky pořádané MŠMT nebo NIPOS ARTAMA, případně jinými odbornými organizacemi s přihlédnutím na specializaci studenta.

Tematické okruhy

-Horizontála – mobilita

-Střed těla – bytí v přítomnosti

-Váhová centra – komunikace

-Linie v těle – artikulace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928. 168 s., obr. příl.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 164 s. ISBN 80-7068-181-0.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: Deset lekcí pro začínající pedagogy. Praha: NIPOS, 2012, 2.vyd. 94s. ISBN 978-80-7068-266-1.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Praha: NIPOS, 2009. ISBN 978-80-7068-237-1.

Doporučená literatura a články:

BLÁHOVÁ, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. 2., dopln. a přeprac. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1935. 84 s.

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: UK Pdf, 2004. 48 s. ISBN 80-7290-166-4.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 104 s.

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971. 108 s. Knižnice metodické literatury.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS, 2007.

ŠVANDOVÁ, Lenka; MOJDL, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011. ISBN 978-80-7068-210- 4.

TSIARAS, Alexander. The Architecture and Design of Man and Woman. ISBN 978-0-38550-929-9.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

DEJMKOVÁ, Hana. Improvizace v dětském tanečním projevu. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná aplikace získaných dovedností a zkušeností v samostatném vyučovacím procesu studenta, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná, a to formou ročníkové seminární práce. Celkové hodnocení se skládá z 50% z hodnocení aktivity na seminářích, 30% z písemné části zkoušky a 20% z aktivní účasti na oborové Celostátní přehlídce dětí a písemného výstupu z ní.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce, absolvování oborové Celostátní přehlídky dětí a její písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů