Kritický seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KS1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYI

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je prohloubit schopnost studentů uplatnit získané historické a teoretické poznatky v aplikaci na samostatnou práci na konkrétních úkolech týkajících se taneční publicistiky a kritiky. Rozvíjí schopnost samostatné odborné reflexe taneční problematiky, přispívá k formování vlastních stanovisek, dovedností při jejich formulování a argumentaci. Poskytuje přehled o vývoji taneční publicistiky a kritiky, jejich teoretických východiscích, výpovědním potenciálu, osobnostech, současném stavu a otázkách. Připravuje studenty na uplatnění v odborném tanečním světě ve sféře popularizace tance, při propojení odborného pohledu na tanec s jeho vnímáním na veřejnosti, formování názorů na tanec, jeho významy a hodnoty. Prohlubuje dovednosti teoretické reflexe živého tance. Důraz je položen na práci s texty.

Tematické okruhy:

Náplň semináře tvoří studium a analýza publicistických textů různé povahy v dobovém a současném tisku, zpracování vlastních textů různých žánrů a na zadaná témata, jejich rozbor a diskuse o nich. V prvním semestru se jedná o následující tematické okruhy, řešené většinou paralelně:

1.Taneční publicistika, teoretická východiska a současná konceptualizace taneční/umělecké kritiky

2.Vývoj taneční publicistiky 17. - 19. století v evropském a českém kontextu (The Spectator, Théophile Gautier; počátky taneční kritiky v Čechách, Anton Müller, Jan Neruda); tanec v denním tisku a kulturních časopisech

3.Základní publicistické žánry a jejich charakteristika

4.Studium historických periodik – texty vztahující se k tanci

5.Samostatná tvorba textů – zpráva a komentovaná zpráva, rozhovor; zpráva z konference, recenze odborné publikace, jejich rozbor z hlediska obsahového a stylistického a jazykového

Výsledky učení

Rozvoj kritického myšlení a schopnosti argumentace, propojení faktografických znalostí a metodologických východisek při samostatné reflexi tance; získání literárních dovedností, rozvíjení vyjadřovacích schopností; nové vědomosti týkající se specifické problematiky taneční publicistiky a kritiky z různých hledisek.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BABICKÁ, Tereza. Německá taneční kritika v Praze ve 30. letech 19. století. Diplomová práce. Praha: 2011. Akademie múzických umění v Praze. Hudební a taneční fakulta AMU. Katedra tance.

KOPECKÝ, Jan. O divadelní kritice. Praha: Umělecká beseda, 1945.

NERUDA, Jan. Divadelní studie a referáty, I.-IV. Praha: Kvasnička a Hampl, 1924. Dílo Jana Nerudy.

Doporučená literatura:

BING-HEIDECKER, Liora. Unearthing the Spirit: The Archaeological Metaphor and the Uncanny Pathology of Romantic Ballet. Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research [online], vol. 35, no. 2, 2017, pp. 165–186 [cit. 2021-03-28]. ISSN 1750-0095. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/90020125?seq=1.

GAUTIER, Théophile. Gautier on dance. London: Dance books, 1986. ISBN 978-0903102940.

GREMLICOVÁ, Dorota. Die zeitgenössische Presse als „Bericht“ über die Tanzkunst im Neuen Deutschen Theater zur Prag. In: JAKUBCOVÁ, Alena; LUDVOVÁ, Jitka a MAIDL, Václav. Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der Sprachen und Kulturen. Praha: Divadelní ústav, 2001, s. 242-248. ISBN 80-7008-111-2.

MACAULAY, Alastair. Matthew Bourne and his adventures in dance. London: Faber & Faber, 2011. ISBN 978-0571235889.

MEGLIN, Joellen A. Behind the Veil of Translucence: An Intertextual Reading of the ‘Ballet Fantastique’ in France, 1831-1841. Part Three: Resurrection, Sensuality, and the Palpable Presence of the Past in Théophile Gautier's Fantastic. Dance Chronicle [online], vol. 28, no. 1, 2005, pp. 67–142 [cit. 2021-03-28]. ISSN 1532-4257. Dostupné z: www.jstor.org/stable/1568191.

PETROV, Oleg Aleksejevič. Russkaja baletnaja kritika konca XVIII. – pervoj poloviny XIX. veka. Moskva: 1982.

STRAVINSKY, Igor. Rozhovory s Robertem Craftem. Praha: Supraphon, 1967.

Periodika (deníky, časopisy) v tištěné podobě (Taneční listy, Taneční zóna, Ballett International aj.), v elektronické formě:

Digitalizované sbírky, např.

Národní knihovna Praha https://text.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny

Ústavu pro českou literaturu ČSAV http://archiv.ucl.cas.cz

Oesterreichische Nationalbibliothek ve Vídni https://anno.onb.ac.at/index.html

Gallica https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop

On-line časopisy:

Taneční aktuality https://www.tanecniaktuality.cz

Opera Plus https://operaplus.cz

Digitální archivy současných tištěných periodik, televizních a rozhlasových stanic atd.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za průběžně plněné seminární úkoly, vytvoření vlastních publicistických a kritických textů na zadaná témata, za reflexi literatury, aktivní účast v diskusi. Účast ve výuce minimálně 75 %.

Součástí je návštěva vybraných tanečních představení a událostí.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů