Kritický seminář 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KS2 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYI

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je prohloubit schopnost studentů uplatnit získané historické a teoretické poznatky v aplikaci na samostatnou práci na konkrétních úkolech týkajících se taneční publicistiky a kritiky. Rozvíjí schopnost samostatné odborné reflexe taneční problematiky, přispívá k formování vlastních stanovisek, dovedností při jejich formulování a argumentaci. Poskytuje přehled o vývoji taneční publicistiky a kritiky, jejich teoretických východiscích, výpovědním potenciálu, osobnostech, současném stavu a otázkách. Připravuje studenty na uplatnění v odborném tanečním světě ve sféře popularizace tance, při propojení odborného pohledu na tanec s jeho vnímáním na veřejnosti, formování názorů na tanec, jeho významy a hodnoty. Prohlubuje dovednosti teoretické reflexe živého tance. Důraz je položen na práci s texty.

Tematické okruhy:

Ve druhém semestru se v Kritickém semináři navazuje na práci v předchozím semestru, pozornost je věnována zejména reflexi současného tanečního a tanečně-vědného dění:

1.Vývoj taneční publicistiky ve 20. a 21. století, osobnosti světové a české taneční kritiky, fenomén internetových časopisů

2.Základní publicistické žánry a jejich využití v taneční publicistice

3.Studium textů v periodikách 20. a 21. století a jejich analýza

4.Samostatná tvorba textů – reportáž z větší taneční události a kritická reflexe jejího obsahu (festival, přehlídka, soutěž, vědecká konference apod.), kritika na jednotlivá představení/sérii představení (festival, repertoár jednoho souboru, díla jednoho tvůrce apod.); jejich odborná, obsahová a jazyková kritika

Výsledky učení

Rozvoj kritického myšlení a schopnosti argumentace, propojení faktografických znalostí a metodologických východisek při samostatné reflexi tance; získání literárních dovedností, rozvíjení vyjadřovacích schopností; nové vědomosti týkající se specifické problematiky taneční publicistiky a kritiky z různých hledisek.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

DURCZAKOVÁ, Kristina. Taneční publicistika v Čechách 1925-1939. Praha, 2005. Diplomová bakalářská práce. Akademie múzických umění v Praze. Hudební a taneční fakulta AMU. Katedra tance.

HONZL, Jindřich. Divadelní a literární podobizny. Praha: Orbis, 1959.

KOCOURKOVÁ, Lucie. Kritik Emanuel Siblík, osobnost a dílo. Praha, 2013. Diplomová bakalářská práce. Akademie múzických umění v Praze. Hudební a taneční fakulta AMU. Katedra tance.

KREUZMANNOVÁ, Yvona. Význam a dílo prof. Jana Reimosera. Praha, 1991. Diplomová práce. Akademie múzických umění v Praze. Hudební a taneční fakulta AMU. Katedra tance.

ŠALDA, F. X. Boje o zítřek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-387-8.

Doporučená literatura:

DENBY, Edwin. Dance Criticism. The Kenyon Review [online], vol. 10, no. 1, 1948, pp. 82–88 [cit. 2021-03-28]. ISSN 2327-8307. Dostupné z: www.jstor.org/stable/4332916.

DENBY, Edwin. Dancers, Buildings and People in the Streets. New York: Popular Library, 1979.

KOEGLER, Horst a LANDGRAF, Ilona. My Berlin. Dance Chronicle [online], vol. 36, no. 1, 2013, pp. 103–112 [cit. 2021-03-28]. ISSN 1532-4257. Dostupné z: www.jstor.org/stable/24252523.

Periodika (deníky, časopisy) v tištěné podobě (Taneční listy, Taneční zóna, Ballett International aj.), v elektronické formě:

Digitalizované sbírky, např.

Národní knihovna Praha https://text.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny

Ústavu pro českou literaturu ČSAV http://archiv.ucl.cas.cz

Oesterreichische Nationalbibliothek ve Vídni https://anno.onb.ac.at/index.html

Gallica https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop

On-line časopisy:

Taneční aktuality https://www.tanecniaktuality.cz

Opera Plus https://operaplus.cz

Digitální archivy současných tištěných periodik, televizních a rozhlasových stanic atd.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za průběžně plněné seminární úkoly, vlastní publicistické a kritické texty na zadaná témata, reflexi literatury, aktivní účast v diskusi; vypracování rozsáhlejšího textu (souboru textů) na zadané téma. Účast ve výuce minimálně 75 %.

Součástí je návštěva vybraných tanečních představení a událostí.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů