Organizace a řízení v tanečním vzdělávání 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ORTV2 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lucie HAYASHI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru je student schopen sestavit propagační strategii projektu a značky (vzdělávací instituce), formulovat a prezentovat základní vize a záměry. Orientuje se v současné taneční scéně, má vhled do aktuální kulturní a edukační politiky, rozumí smluvním vztahům, potřebám týmu a kooperaci. Získává vhled do pokročilého managementu, marketingu a fundraisingu uměleckých projektů, je schopen sepsat jednoduchou tiskovou zprávu.

V seminární práci analyzuje svou vlastní produkční praxi, očekávání, výsledky a překážky. Dokáže formulovat potřebnost produkčního zajištění tanečního projektu v jeho specifikách.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíle výuky:

Předmět navazuje na výuku v zimním semestru a je zaměřen na potřeby tanečních pedagogů v oblasti organizace, administrativy, ekonomiky, argumentace, managementu, vedení týmu a řízení instituce. V tomto semestru poskytuje návod na organizační přípravu projektů v rámci funkce tanečního pedagoga, jejich argumentace, propagace i prezentace. Poskytuje znalosti z finančního řízení v rámci školního systému i nezávislých subjektů, tříbí komunikační i prezentační a týmové dovednosti pedagoga jakožto vlivné osobnosti oboru. Zasazuje působení tanečních umělců do aktuálního kontextu vzdělávacího a kulturního systému ČR.

Tematické okruhy:

Témata jednotlivých přednášek jsou zaměřena na základní souhrn znalostí aktuálního kontextu taneční pedagogiky:

-tvorba umělecké značky, vize, SWOT analýza, strategické plánování umělecké organizace

-branding a marketing taneční instituce nebo subjektu

-řízení uměleckého souboru ve vícesouborovém divadle, fungování příspěvkových organizací

-management soukromého tanečního studia

-formulace záměru, stanovení základní strategie projektu

-rozpočet projektu, finanční řízení, smluvní problematika

-autorská práva, licence, GDPR, právní vztah s nezletilými a zodpovědnými osobami, pojištění, hygiena

-fundraising z veřejného i soukromého sektoru

-styk s médii, tvorba mediálního obrazu a kampaně, tvorba TZ a PR materiálů

-rozdělení rolí v týmu, kompetence a performance, vedení a komunikace

-time management

-prezentační dovednosti, výstavba projevu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Praha: Institut umění - Divadelní ústav v Praze, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2.

LEDVINOVÁ, Jana. Profesionální fundraising: jak se osvobodit od finanční závislosti. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-294-7.

NEKOLNÝ, Bohumil, Jiří SRSTKA, David KAŠPAR, Petr PROKOP, Jiří SULŽENKO, Michal LÁZŇOVSKÝ a Jiří POKORNÝ. Kontext provozování divadla v ČR. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. Produkce a management divadla v ČR. ISBN 978-80-7331-501-6.

Doporučená literatura:

JOHNOVÁ, Radka. Marketing umění a kulturního dědictví: pro magisterské navazující studium oboru Arts management v distanční formě 3MG491. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1291-4.

POKORNÝ, Jiří. Umění tvořivé činnosti: Personální management jako tvůrčí činnost. Brno: ICB, 1996.

SMOLÍKOVÁ, Marta, ed. Management umění. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5.

E-Learning HAMU: [online]. https://moodle.amu.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v hodinách, seminární práce na vybrané téma (2NS)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů