Pedagogika 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PEG1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří TRUNDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Student charakterizuje strukturu pedagogiky jako vědního oboru, pedagogických disciplín a jejich vztahů. Uveden příklady využití poznatkové báze jednotlivých disciplín v pedagogické praxi.

2.Student popíše vzdělávací systém v České republice (se zaměřením na umělecké školství), uvede jeho specifika a porovná ho s vybranými dvěma zahraničními vzdělávacími systémy.

3.Student charakterizuje vzdělávací politiku České republiky na základě znalosti základních právních norem a aktuálních strategických dokumentů.

4.Student popíše a vysvětlí možnosti vnitřní a vnější evaluace kvality a efektivity ve vzdělávání na úrovni školy a systému. Orientuje se v mezinárodních výzkumech vzdělávání, do kterých je zapojena Česká republika, dokáže ve výsledcích vyhledat potřebná data.

5.Student charakterizuje školu jako vzdělávací instituci, jako organizaci i jako komunitu. Vysvětlí funkce školy a vysvětlí jejich vzájemné vztahy.

6.Student vymezí profesi učitele a popíše možné přístupy ke struktuře profesních kvalit pedagogického pracovníka.

7.Student na příkladech vysvětlí některé současné trendy v přístupu k žákovi jako subjektu i objektu edukačních procesů, popíše a uvede do vzájemných vztahů kognitivní a afektivní charakteristiky žáků.

8.Student uvede příklady vzdělávacích cílů jako základní kategorie v aktuálně platných kurikulárních dokumentech (zejména RVP a ŠVP) a vysvětlí jejich vztah ke konkrétním vzdělávacím strategiím a formám.

9.Student vymezí výchovu jako formativní složku edukace, na příkladech vysvětlí antinomie výchovy, uvede možnosti výchovy ve školním vzdělávání, ve své pedagogické praxi.

10.Student vysvětlí současné paradigma učení a na příkladech objasní souvztažnost mezi výukou a učením žáků a jejich možnostmi.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je vytvořit znalostní a vědomostní základnu, kterou budou následně absolventi využívat jak přímo ve své pedagogické práci, tak jako nezbytný předpoklad dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Důležitým cílem je rovněž strukturování poznatků z různých pedagogických disciplín včetně oborových didaktik do smysluplného a prakticky využitelného vědomostního systému a zasazení pedagogické teorie i praxe do kontextu sociálních jevů a procesů.

Tematické okruhy:

1.Pedagogika jako vědní obor

2.Vzdělávací systém v České republice a jeho komparace se systémy zahraničními

3.Vzdělávací politika České republiky

4.Evaluace škol a školství

5.Škola jako instituce, organizace, komunita

6.Učitel jako klíčový aktér edukačních procesů

7.Žák jako objekt a subjekt vzdělávání

8.Vzdělávací cíle, strategie a formy v pedagogické praxi

9.Výchova

10.Učení

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

MAREŠ, Jiří a Miroslav OUHRABKA. Žákovo pojetí učiva. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 1992, XLII (1), 83-94. ISSN 2336-2189. Dostupné z: file:///C:/Users/jtrunda/Downloads/Pedag1992110Zakovo8394.pdf

POL, Milan. Škola: organizace běžná, specifická, či snad pospolitost? Studia Paedegogica. Brno, 1998, 3(3-4), 59-80. ISSN 2336-4521. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/350/505

POSPÍŠIL, Radek. Úvod do pedagogiky (2. doplněné vydání). Brno: MU Brno, EL-portál, 2009. ISSN 1802-128X. Dostupné z: https://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/ps09/uvod_ped/web/index.html

PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha, Česká republika: Portál, 2009. ISBN 9788073675462.

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1228-7.

mezinárodní šetření https://www.csicr.cz/

Strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie2030

Doporučená literatura

PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013, 395 s. ISBN 9788026204039.

TOMKOVÁ, Anna. Rámec profesních kvalit učitele: hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012, 38 s. Evaluační nástroje. ISBN 978-80-87063-64-4. Dostupné z http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/08_Ramec_profesnich_kvalit_ucitele.pdf

TRUNDA, Jiří, Václav TROJAN a Kamil BŘÍZA. Řízení školy v podmínkách znalostní společnosti. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2017. ISBN 978-80-87092-46-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě úspěchu ve znalostním testu, eseje zpracovávající studentem/studentkou vybrané téma, které bylo v rámci předmětu probíráno a formulace osobní pedagogické platformy (východiska, postoje, principy, vztahy, poslání, vize).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
TRUNDA J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Jiří TRUNDA učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů