Pedagogika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PEG1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je vytvořit znalostní a vědomostní základnu, kterou budou následně absolventi využívat jak přímo ve své pedagogické práci, tak jako nezbytný předpoklad dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Důležitým cílem je rovněž strukturování poznatků z různých pedagogických disciplín včetně oborových didaktik do smysluplného a prakticky využitelného vědomostního systému a zasazení pedagogické teorie i praxe do kontextu sociálních jevů a procesů.

Tematické okruhy:

1.Pedagogika jako vědní obor

2.Vzdělávací systém v České republice a jeho komparace se systémy zahraničními

3.Vzdělávací politika České republiky

4.Evaluace škol a školství

5.Škola jako instituce, organizace, komunita

6.Učitel jako klíčový aktér edukačních procesů

7.Žák jako objekt a subjekt vzdělávání

8.Vzdělávací cíle, strategie a formy v pedagogické praxi

9.Výchova

10.Učení

Výsledky učení

1.Student charakterizuje strukturu pedagogiky jako vědního oboru, pedagogických disciplín a jejich vztahů. Uveden příklady využití poznatkové báze jednotlivých disciplín v pedagogické praxi.

2.Student popíše vzdělávací systém v České republice (se zaměřením na umělecké školství), uvede jeho specifika a porovná ho s vybranými dvěma zahraničními vzdělávacími systémy.

3.Student charakterizuje vzdělávací politiku České republiky na základě znalosti základních právních norem a aktuálních strategických dokumentů.

4.Student popíše a vysvětlí možnosti vnitřní a vnější evaluace kvality a efektivity ve vzdělávání na úrovni školy a systému. Orientuje se v mezinárodních výzkumech vzdělávání, do kterých je zapojena Česká republika, dokáže ve výsledcích vyhledat potřebná data.

5.Student charakterizuje školu jako vzdělávací instituci, jako organizaci i jako komunitu. Vysvětlí funkce školy a vysvětlí jejich vzájemné vztahy.

6.Student vymezí profesi učitele a popíše možné přístupy ke struktuře profesních kvalit pedagogického pracovníka.

7.Student na příkladech vysvětlí některé současné trendy v přístupu k žákovi jako subjektu i objektu edukačních procesů, popíše a uvede do vzájemných vztahů kognitivní a afektivní charakteristiky žáků.

8.Student uvede příklady vzdělávacích cílů jako základní kategorie v aktuálně platných kurikulárních dokumentech (zejména RVP a ŠVP) a vysvětlí jejich vztah ke konkrétním vzdělávacím strategiím a formám.

9.Student vymezí výchovu jako formativní složku edukace, na příkladech vysvětlí antinomie výchovy, uvede možnosti výchovy ve školním vzdělávání, ve své pedagogické praxi.

10.Student vysvětlí současné paradigma učení a na příkladech objasní souvztažnost mezi výukou a učením žáků a jejich možnostmi.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura

MAREŠ, Jiří a Miroslav OUHRABKA. Žákovo pojetí učiva. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 1992, XLII (1), 83-94. ISSN 2336-2189. Dostupné z: file:///C:/Users/jtrunda/Downloads/Pedag1992110Zakovo8394.pdf

POL, Milan. Škola: organizace běžná, specifická, či snad pospolitost? Studia Paedegogica. Brno, 1998, 3(3-4), 59-80. ISSN 2336-4521. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/350/505

POSPÍŠIL, Radek. Úvod do pedagogiky (2. doplněné vydání). Brno: MU Brno, EL-portál, 2009. ISSN 1802-128X. Dostupné z: https://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/ps09/uvod_ped/web/index.html

PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha, Česká republika: Portál, 2009. ISBN 9788073675462.

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1228-7.

mezinárodní šetření https://www.csicr.cz/

Strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie2030

Doporučená literatura

PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013, 395 s. ISBN 9788026204039.

TOMKOVÁ, Anna. Rámec profesních kvalit učitele: hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012, 38 s. Evaluační nástroje. ISBN 978-80-87063-64-4. Dostupné z http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/08_Ramec_profesnich_kvalit_ucitele.pdf

TRUNDA, Jiří, Václav TROJAN a Kamil BŘÍZA. Řízení školy v podmínkách znalostní společnosti. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2017. ISBN 978-80-87092-46-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě úspěchu ve znalostním testu, eseje zpracovávající studentem/studentkou vybrané téma, které bylo v rámci předmětu probíráno a formulace osobní pedagogické platformy (východiska, postoje, principy, vztahy, poslání, vize).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů