Pedagogika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PEG2 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ, Jiří TRUNDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Student zformuluje výzkumný problém, vybere vhodný design výzkumu, zvolí odpovídající metody sběru dat, jejich analýzy a intepretace, dodržuje požadavky na validitu a reliabilitu výzkumu.

2.Student rozumí vztahům mezi mravy, morálkou, etikou v pedagogické praxi, na příkladech demonstruje etické problémy učitelské profese.

3.Student sestaví časový tematický plán a přípravu na výukovou jednotku, ve které spolu výukové cíle, vzdělávací obsah a forma vytvářejí logický systém.

4.Student vysvětlí principy aktivního, autentického učení na příkladu z praxe v rámci svého oboru.

5.Student charakterizuje chápání alternativy pedagogické koncepce a vysvětlí principy waldorfského školství, Montessori školství a jednoho dalšího vybraného konceptu.

6.Student pojmenuje aktuální problémy, které jsou řešeny pedagogickou teorií a praxí.

7.Student formuluje smysl a funkce školního hodnocení, druhy školního hodnocení, formy prověřování a hodnocení, charakterizuje současné trendy v oblasti hodnocení (formativní hodnocení, kriteriální hodnocení a postupy rozvíjení hodnotících a sebehodnotících dovedností žáků.

8.Student vymezí funkce a pravidla pedagogické komunikace (verbální i neverbální), odliší komunikaci učitele v roli komunikátora a komunikanta a identifikuje základní poruchy v komunikaci a vady řeči.

9.Student obhájí „na člověka zaměřený“ přístup ve vzdělávání

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je vytvořit znalostní a vědomostní základnu, kterou budou následně absolventi využívat jak přímo ve své pedagogické práci, tak jako nezbytný předpoklad dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Důležitým cílem je rovněž strukturování poznatků z různých pedagogických disciplín včetně oborových didaktik do smysluplného a prakticky využitelného vědomostního systému a zasazení pedagogické teorie i praxe do kontextu sociálních jevů a procesů.

Tematické okruhy:

1.Pedagogický výzkum a jeho metodologie

2.Etika v pedagogice

3.Plánování učení

4.Aktivní a autentické učení

5.Současné alternativní pedagogické směry

6.Aktuální problémy a výzvy stojící před pedagogickou teorií a praxí

7.Hodnocení ve výuce a evaluace výsledků vzdělávání.

8.Pedagogická komunikace

9.Podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-014-0.

HRDLIČKOVÁ, Alena. Alternativní pedagogické koncepce a jejich význam pro teorii a praxi současné školy. Pedagogická orientace. Brno: Československá pedagogická společnost, 1995, , 85-92. ISSN 1211-4669.

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5326-3.

JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003, 223 s. ISBN 80-725-4329-6.

KOCÚROVÁ, MARIE. Individualizace jako těžiště vztahu pedagogiky a speciální pedagogiky. Pedagogická orientace 2002, č. 3, s. 25-39. ISSN 1211-4669.

LUKÁŠOVÁ, Hana. Kvalita života dětí a didaktika. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-784-8.

PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2001. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8584-9.

ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2. vyd. Praha: Portál, c2014. ISBN 978-80-262-0644-6.

Doporučená literatura

JANÍK, T. (2010). Stav a výhledy českého pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 20, 2010 č. 2, s .5-22. ISSN 1805-9511 Dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1361/1006

JOSEPH, Stephen. Autenticita: jak být sám sebou a proč na tom záleží. Praha: Portál, 2018. Spektrum (Portál). ISBN 978-80-262-1361-1.

MIKLOŠKA, Petr. Pedagogické aplikace „přístupu zaměřeného na člověka“. Olomouc, 2016. Disertační. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Panajotis Cakirpaloglu. Dostupné z: https://theses.cz/id/qjqk00/Disertacni_prace.pdf

PRŮCHA, Jan. Česká vzdělanost: multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-675-4

PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013, 395 s. ISBN 9788026204039.

RÝDL, Karel. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno: Marek Zeman, 1994. ISBN 80-900035-8-3.

Hodnoticí metody a kritéria

V rámci ústní zkoušky student prokáže orientaci v probrané problematice. Dalším požadavkem je založení pedagogického výzkumu (téma a cíl souvisí s praxí studenta).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů