Pedagogická psychologie II 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PPII1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Renata BRŮNA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Renata BRŮNA

Obsah

1.Psychologie učení

2.Pedagogicko psychologická diagnostika

3.Žák a pojetí jeho osobnosti - seberozvoj

4.Utváření sebepojetí - dispoziční schéma (procesy - vývoj, zrání, učení)

5.Sebepojetí - kategorie osobnosti

6.Motivace

7.Frustrace a stres

8.Osobnost učitele

9.Úkolová situace

10.Tvořivost

11.Teorie osobnosti

12.Vývojová psychologie

Výsledky učení

Pedagogická psychologie rozvíjí kompetence vzdělávajíciho tak, aby psychologické směřování přesahovalo pedagogické dovednosti ve smyslu individuálního vnímáni jednotlivých studentů (žáků), jejich způsobů uvažování a zároveň vlastního seberozvojového procesu.

Na základě postupného seznamování s psychologickými tématy, jako součástí vzdělávacích obsahů, se mohou studenti lépe kotvit v úvahách nad konkrétními otázkami a problémy současné humanizace školství a celoživotního vzdělávání.

Předmět by měl studenty provést odbornou terminologií, klíčovými tématy k praktickému využití ve své odborné praxi a k budování svého referenčního rámce profesní i osobnostní identity.

Současné trendy na poli učebního procesu akcentují plánování a realizaci výuky v rámci aktivního dialogu a vzájemné interakce mezi vzdělávajícím a vzdělávaným. Tento přístup vede nejen k metakognitivnímu rozvoji, ale i k formování odpovědnějšího přístupu k problémům, tvořivého postoje jedince, k větší adaptabilitě na nové podmínky, ke schopnosti se více flexibilně a kreativně rozhodovat, ke kultivaci emočního prožívání. Vede k posilování aktivity v týmové i samostatné práci, k respektování ostatních i sebe.

Ve zkratce vychází nové pojetí vzdělávání z humanističtějšího přístupu a psychologické analýzy výukových situací s důrazem na vyváženost poznávacího i osobnostního rozvoje jedince a jeho aktivního učení.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s konkrétními psychologickými tématy ukotvenými ve vzdělávacích obsazích.

Naučit studenty používat odbornou terminologii pro jejich psychologické směřování v pedagogické praxi.

Probudit u studentů psychodidaktickou citlivost, která vede k psychologickému uvažování a jednání ve smyslu pozitivního formování během edukace.

Dovést studenty k chápání možných pedagogickopsychologických jevů, předpokládaných příčin a dalších faktorů.

Vést studenty v rámci zážitkové výuky k aktivnímu dialogu, tvořivým interakcím a tvoření vlastního rámce na profesním poli.

Seznámit studenty s vývojem psychologického směřování uvnitř pedagogického procesu v rámci současného paradigmatu.

Podpořit u studentů jejich celostně osobností i profesní rozvoj.

Upevňovat ve studentech vlastní autentický přístup k přemýšlení nad aktuálními i budoucími otázkami předmětu pedagogické psychologie, vyvážeností poznávacího a osobnostního rozvoje jedince ve výuce.

Nabídnout studentům východiska, nástroje a možnosti klasických či alternativních řešení v rámci mezioborové disciplíny.

Inspirovat studenty k utváření si vlastního referenčního rámce ve smyslu profesní identity pro budoucí počínání ve vlastní praxi.

Podporovat studenty v kritickém myšlení, metakognitivní spontánnosti, zdravé pochybnosti, empatii a intuici.

Trénovat se studenty respekt k sobě i ostatním, nabádat k duševní hygieně, zdravému relaxu, autonomii, tvořivým aktivitám a volnočasovým zájmům.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecné studijní předpoklady, kritické myšlení, autenticita v uvažování, senzitivita, aktivní naslouchání, argumentační schopnosti, integrita osobnosti.

Literatura

Helus, Z.: Úvod do psychologie. Grada Praha 2011

Pelikán, J.: Výchova jako teoretický problém. Amosium Ostrava 1995

Krykorková, H., Váňová, R.: Učitel v současné škole. FFUK Praha 2010

Sedláčková, D.: Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. Grada Praha 2009

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Karolinum 2012

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích

Studium literatury

Vypracování prezentací

Diskuze v rámci prezenčního studia

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
BRŮNA R.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Renata BRŮNA učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů