Taneční antropologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TA1 Z 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvoj schopnosti teoretického myšlení, seznámení se specifickou problematikou a přístupy kulturní a sociální antropologie a jejich aplikace v taneční antropologii. Porozumění textu, kritické čtení.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je seznámit studenty se základní literaturou kulturní a sociální antropologie a vést je k porozumění odbornému textu; přiblížit proces utváření disciplíny zaměřené na antropologické studium tance a rozvíjet schopnost antropologicky myslet.

Cílem přednáškového cyklu je porozumět tanečnímu projevu v jeho socio-kulturním kontextu a v dalších socio-kulturních, ideologických či politických souvislostech. Jde o holistický přístup ke studiu tance, kdy je tento projev sledován nejen jako fyzický produkt, ale zejména jako kulturní proces a zvláštní způsob sociální aktivity. Tanec je v této perspektivě sledován jako text a jako součást komunikačního prostoru zájmové, sociální, etnické či jiné skupiny; pozornost je věnována jeho kognitivní a symbolické dimenzi. Taneční projev se tak stává klíčem k porozumění řadě společenských procesů např. utváření kolektivní identity, globálních toků, etnických, či transnacionálních mobilit apod.

Tematické okruhy:

  1. Evolucionismus a počátky antropologického myšlení
  2. Evropské zdroje antropologických teorií kultury – É. Durkheim, M. Mauss, teorie těla
  3. Americká kulturní antropologie – F. Boas, konfiguracionismus R. Benedictové
  4. Funkcionalismus – B. Malinowski, Franziska Boas – funkce tance
  5. N. Chomsky; tanec jako předmět sémiotického studia

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85850-53-2.

SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-328-5.

ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-465-6.

BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-378-9.

SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-2567-6.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Jak se dnes v Čechách tancuje. Otázky taneční antropologie. Národopisná revue 13, 2003, č. 2, s. 67 – 69. ISSN 0862-8351.

MAUSS, Marcel. Les techniques du corps. Journal de psychologie 32, 1935, č. 3 – 4, s. 271 – 293. ISSN 0021-7956.

BOAS, Franziska. The Function of Dance in Human Society. New York: Dance Horizons, 1972. ISBN 978-0871270320.

GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80-85850-89-3.

FELFÖLDI, Lászlo. Dance Knowledge. To Cognitive Approach in Folk Dance Research. In: FISKVIK, Anne Margrete a BAKKA, Egil, eds. Dance Knowledge – Dansekunnskap. International Conference on Cognitive Aspect of Dance. Proceedings: 6th NOFOD Conference, Trondheim (The Norwegian University of Science and Technology) January 10-13 2002. Trondheim: NOFOD, 2002. s. 13-20. ISBN 82-91419-20-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu - ověření porozumění problematice formou analýzy zadaných odborných textů

Účast ve výuce minimálně 75 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů