Taneční antropologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TA1 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem přednášek je porozumět tanci v kulturním a sociálním kontextu. Jde o holistický přístup ke studiu tance, kdy je tento projev sledován nejen jako fyzický produkt, ale zejména jako kulturní proces a zvláštní způsob sociální aktivity. Těžištěm semináře je potom terénní výzkum zaměřený na sledování různých socio-kulturních prostředí, v jejichž kontextu má taneční projev svou nezastupitelnou roli. Zkoumán je především jeho význam v systému zájmové, sociální, etnické či jiné skupiny a pozornost je věnována jeho kognitivní a symbolické dimenzi.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Pro předmět nejsou stanoveny specifické požadavky. Očekává se orientace v problematice lidového tance a taneční vědy.

Obsah kurzu

Výklad postupuje v následujících tematických okruzích: 1. Evolucionismus a počátky antropologického myšlení; 2. Evropské zdroje antropologických teorií kultury ? É. Durkheim, M. Mausss, teorie těla; 3. Americká kulturní antropologie ? F. Boas, konfiguracionismus R. Benediktové; 4. Funkcionalismus ? B. Malinowski, Franziska Boas ? funkce tance; 5. Strukturalismus ? C. Lévi-Strauss, lingvistické teorie a sémiotika ? F. de Saussure, N.Chomsky; tanec jako předmět sémiotického studia; 6. Interpretativní a poststrukturalistická antropologie - C. Geertz; 7. Formování disciplíny taneční antropologie ? historie, teorie, metodologie; 8. Předmět studia taneční antropologie

Doporučená nebo povinná literatura

Robert F. Murphy: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Slon: Praha 1998. Soukup, Václav: Přehled antropologických teorií kultury. Portál: Praha 2000. Stavělová, Daniela: Jak se dnes v Čechách tancuje. Otázky taneční antropologie. Národopisná revue 13, 2003, č. 2, s. 67 ? 69. Stavělová, Daniela: Člověk tančící. O potřebě tance ve společnosti. Taneční listy 37, 2000, č. 4, s. 16 ? 17. Frazer, James George: Zlatá ratolest. Mladá fronta: Praha 1994. Mauss, Marcel: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Sociologické nakladatelství: Praha 1999. Mauss, Marcel: Les techiques du corps. Journal de psychologie 32, 1935, č. 3 ? 4, s. 271 ? 293. Boas, Franziska: The Function of Dance in Human Society. Dance Horizons: New York 1972 Benedictová, Ruth: Kulturní vzorce. Argo: Praha 1999. Lévi-Strauss, Claude: Myšlení přírodních národů. Dauphin: Praha 1996. Geertz, Clifford: Interpretace kultur. Slon: Praha 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

referát z prostudované literatury

Poznámka

V ak. roce 2010/2011 předmět není vyučován.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů