Taneční výchova dětí 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TVD2 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HLAVÁČKOVÁ

Obsah

Obsah výuky Taneční výchova dětí 2 se zaměřuje zejména na pedagogický záměr a praktické seznámení se s nástroji pro naplnění tohoto záměru potřebné. Ve výuce je kladen důraz na prohloubení tvůrčího pedagogického myšlení, samostatného uvažování a schopnosti reflektovat. Praktické nabývání zkušeností, jak správně taneční hodinu pro děti stavět a jaká adekvátní témata do hodin přinášet.

Doporučenou složkou předmětu je návštěva představení tvořivé taneční výchovy.

Cílem předmětu je prohloubení samostatného tvůrčího pedagogického myšlení. Student si prakticky osvojuje práci s odborným materiálem, vyhledáváním inspirace, vytěžení vlastní zkušenosti, a to vše pro formulaci, přípravu a realizaci jednoduchého pedagogického záměru a tvůrčího postupu. Klade se důraz na aktivní účast ve výukovém procesu formou výběru výukových metod a forem vyučování, které jsou předpokladem pro rozvoj přirozeného pohybu s respektem k věkovým a osobnostním specifikům dětí.

Povinnou složkou předmětu Taneční výchova dětí je návštěva krajského nebo celostátního kola taneční přehlídky pořádané MŠMT nebo NIPOS ARTAMA, případně jinými odbornými organizacemi s přihlédnutím na specializaci studenta.

Tematické okruhy:

Práce se skupinou dětí a s principem hry.

Správně fungující pohyb.

Hledání a objevování vlastních fyzických a psychických možností.

Vytváření společné činnosti.

Improvizace a specifika tvůrčího procesu v dané věkové kategorii.

Výsledky učení

Student po absolvování předmětu formuluje pedagogický záměr, tedy co lze skrze zvolené téma v dětech vychovat, zpřítomnit. Využívá nástroje k naplnění cíle, zejména dotek, dech, pohyb, představu, rekvizitu, konkrétní pomůcku. Do své práce zapojuje hru, technické cvičení nebo vedenou improvizaci. Získané dovednosti a znalosti dokáže samostatně zhodnotit v seminární práci.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura a články:

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928. 168 s., obr. příl.

BLÁHOVÁ, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. 2., dopln. a přeprac. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1935. 84 s.

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: UK Pdf, 2004. 48 s. ISBN 80-7290-166-4.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 164 s. ISBN 80-7068-181-0.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 104 s.

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971. 108 s. Knižnice metodické literatury.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: Deset lekcí pro začínající pedagogy. Praha: NIPOS, 2012, 2.vyd. 94s. ISBN 978-80-7068-266-1.

RELLICHOVÁ,Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Praha: NIPOS, 2009. ISBN 978-80-7068-237-1.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS, 2007.

ŠVANDOVÁ, Lenka; MOJDL, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011. ISBN 978-80-7068-210- 4

TSIARAS, Alexander. The Architecture and Design of Man and Woman. ISBN 978-0-38550-929-9.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

DEJMKOVÁ, Hana. Improvizace v dětském tanečním projevu. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní i praktická prověrka porozumění obsahu předmětu. Student vypracuje písemnou reflexi (zhodnocení) vlastní pedagogické zkušenosti s určitou věkovou skupinou, zvoleným tématem a výukovou formou.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, zpracování zadaných úkolů během výuky

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost LIC-3005
Sál půda

(Lichenštejnský palác)
HLAVÁČKOVÁ L.
14:15–15:45
(paralelka 1)
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
HLAVÁČKOVÁ L.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:15–15:45 Lucie HLAVÁČKOVÁ Sál půda
Lichenštejnský palác
paralelka 1
St 16:00–17:30 Lucie HLAVÁČKOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů