Didaktika / Vyučovatelská praxe taneční výchovy a tvorby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VPTV1 zápočet 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Renata BÁRTOVÁ, Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Lucie HLAVÁČKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je seznámení se s vyučovací formou zejména prostřednictvím hry, technického cvičení a vedené improvizace. Student se seznamuje s tvůrčím pedagogickým myšlením a s uvažováním skrze teoretické analýzy a evaluace formou diskuse, umožňující uchopit a zpracovat dané téma z různých pohledů, zkušeností a možností.

Studenti se učí systematicky rozvíjet taneční tvořivost žáků. Věnují se správnému vedení a výstavbě lekce zaměřené na kompozici: počáteční nápad, pedagogický záměr, volba hudby a pohybového materiálu, práce s interpretem., využití dalších scénických prostředků.

Praktická část výuky kombinuje pozorování různých pedagogických přístupů na vybraných základních uměleckých školách a tanečních studiích s vlastní reflexí metodických a vyučovacích postupů.

Studenti se také účastní krajského nebo celostátního kola taneční přehlídky pořádané MŠMT nebo NIPOS ARTAMA, případně jinými odbornými organizacemi s přihlédnutím na specializaci studenta.

Získané poznatky uplatňují ve vlastní pedagogické praxi v příslušných vzdělávacích institucích pod supervizí vyučujícího předmětu.

Tematické okruhy:

Specifikace pedagogické práce s jednotlivými věkovými kategoriemi

Osobnost učitele a jeho význam ve výchovném a vzdělávacím procesu

Různé pedagogické přístupy a jejich výsledky

Pohyb a prostor, práce ve skupině, kvality pohybu

Kombinace jednotlivých elementů pohybu pro pohybové hry a jejich vhodnost a motivace v práci s různými věkovými skupinami

Výsledky učení

Výsledky učení:

Po absolvování předmětu student dokáže vnímat a rozpoznávat různé pedagogické přístupy. Získané dovednosti a znalosti dokáže samostatně reflektovat. Student zvládá výukovou problematiku v různých věkových kategoriích a má dostatečné vědomosti pro řešení metodických a didaktických požadavků při výuce tance.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura a články:

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928. 168 s., obr. příl.

BLÁHOVÁ, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. 2., dopln. a přeprac. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1935. 84 s.

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: UK Pdf, 2004. 48 s. ISBN 80-7290-166-4.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 164 s. ISBN 80-7068-181-0.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 104 s.

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971. 108 s. Knižnice metodické literatury.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: Deset lekcí pro začínající pedagogy. Praha: NIPOS, 2012, 2.vyd. 94 s. ISBN 978-80-7068-266-1.

RELLICHOVÁ,Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Praha: NIPOS, 2009. ISBN 978-80-7068-237-1.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS, 2007.

ŠVANDOVÁ, Lenka; MOJDL, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011. ISBN 978-80-7068-210-4.

TSIARAS, Alexander. The Architecture and Design of Man and Woman. ISBN 978-0-38550-929-9.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

DEJMKOVÁ, Hana. Improvizace v dětském tanečním projevu. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ústní i praktické prověrky porozumění obsahu, absolvování observací na ZUŠ, v tanečních studiích a jejich písemný záznam a zhodnocení na určeném formuláři.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, zpracování zadaných úkolů během výuky

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů