Didaktika / Vyučovatelská praxe taneční výchovy a tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VPTV2 ZK 1 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu dokáže formulovat pedagogický záměr, zvládá výukovou problematiku v různých věkových kategoriích a má dostatečné vědomosti pro řešení metodických a didaktických požadavků při výuce tance. Navíc získává na základě praktických a teoretických zkušeností odborné nástroje pro didaktiku a rozvoj tvořivosti žáků na příkladu kompozice menších choreografických celků.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

v přípravě

Obsah kurzu

Cílem předmětu je prohloubení samostatného tvůrčího pedagogického myšlení. Student si prakticky osvojuje práci s odborným materiálem, vyhledáváním inspirace, vytěžení vlastní zkušenosti, a to vše pro formulaci, přípravu a realizaci jednoduchého pedagogického záměru a tvůrčího postupu. Klade se důraz na aktivní účast ve výukovém procesu formou výběru výukových metod a forem vyučování, které jsou předpokladem pro rozvoj přirozeného pohybu s respektem k různým věkovým kategoriím.

Studenti rozvíjí tvořivost žáků a jejich kompoziční myšlení praktickou analýzou jednotlivých složek choreografie a pohybu jako jsou tělo, prostor, čas, dynamika, hudba, dramaturgie, interpretace.

Praktická část výuky kombinuje pozorování různých pedagogických přístupů na vybraných základních uměleckých školách a tanečních studiích s vlastní reflexí metodických a vyučovacích postupů.

Studenti se také účastní krajského nebo celostátního kola taneční přehlídky pořádané MŠMT nebo NIPOS ARTAMA, případně jinými odbornými organizacemi s přihlédnutím na specializaci studenta.

Získané poznatky uplatňují ve vlastní pedagogické praxi v příslušných vzdělávacích institucích pod supervizí vyučujícího předmětu.

Tematické okruhy

Hudba – motiv – rytmus – čas v pohybu a ve vztahu k emočnímu a dramatickému výrazu

Způsob práce s hudbou – vztah mezi jednotlivými hudebními složkami a pohybem

Základní kompoziční vztahy – kontrast a jednota, dramatická výstavba a vrchol: dynamický, emotivní, obsahový

Témata a inspirační zdroje s ohledem na věkovou kategorii

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura a články:

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928. 168 s., obr. příl.

BLÁHOVÁ, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. 2., dopln. a přeprac. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1935. 84 s.

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: UK Pdf, 2004. 48 s. ISBN 80-7290-166-4.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 164 s. ISBN 80-7068-181-0.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 104 s.

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971. 108 s. Knižnice metodické literatury.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: Deset lekcí pro začínající pedagogy. Praha: NIPOS, 2012, 2.vyd. 94 s. ISBN 978-80-7068-266-1.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Praha: NIPOS, 2009. ISBN 978-80-7068-237-1.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS, 2007.

ŠVANDOVÁ, Lenka; MOJDL, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011. ISBN 978-80-7068-210-4

TSIARAS, Alexander. The Architecture and Design of Man and Woman. ISBN 978-0-38550-929-9.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

DEJMKOVÁ, Hana. Improvizace v dětském tanečním projevu. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

Hodnoticí metody a kritéria

vypracování seminární práce na zvolené téma v rozsahu 3-5 NS, její ústní obhajoba a diskuze

Další požadavky: docházka 100 %, aktivita ve výuce, zpracování zadaných úkolů během výuky, aktivní účast na oborové celostátní přehlídce dětí a písemný výstup z ní v rozsahu 2-3 NS

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů