Dějiny hudby pro jazzové obory 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHJ1 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu Dějiny hudby pro jazzové obory 1 se studenti orientují v pojmech souvisejících s dějinami hudby od počátku barokní éry do pozdního klasicismu. Poznají představitele a jejich dílo v daném kontextu a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku. Kritické myšlení studenta se nejvíce projeví během referátu, kde se předpokládá hluboký vhled do problematiky.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět Dějiny hudby pro jazzové obory 1 seznamuje studenty s evropskými dějinami klasické hudby období baroka a klasicismu. V úvodu proběhne výklad elementární metodologie hudebně historické práce – prameny, literatura, periodizace dějin hudby. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o vývoji dějin hudby a pomůže jim pochopit probírané učivo v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další. Na tento předmět navazuje další semestr dějin hudby, který se věnuje hudbě romantismu.

Tematické okruhy:

1.Úvod do studia dějin hudby: předmět, metody a cíle hudební historiografie. Prameny a literatura, periodizace dějin hudby.

2.Hudba baroka včetně českého hudebního baroka

3.Vivaldi, Händel, Bach – monografické přednášky

4.Hudba raného klasicismu

5.Hudba vrcholného a pozdního klasicismu

6.Haydn, Mozart, Beethoven – monografické přednášky

7.Český hudební klasicismus

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČERNUŠÁK, Gracián a kol. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace. Praha: AMU, 1999. ISBN 80-85883-44-9.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Doporučená literatura:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 80-88884-46-2.

BACHTÍK, Josef. 19. století v hudbě. Praha: Supraphon, 1970.

BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. Bratislava: OPUS, 1986.

ČERNÝ, Miroslav K. Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0483-4.

EINSTEIN, Alfred. Geschichte der Musik. Leipzig: 1917–18.

JAREŠ, Stanislav – VOLEK, Tomislav. Dějiny české hudby v obrazech. Praha: Supraphon, 1977.

KNEPLER, Georg. Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1961.

KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha: Supraphon, 1988.

LANDON, Howard. The Symphonies of Joseph Haydn. London: Universal Edition, 1955.

NEWMAN, William. The Sonata in the Baroque Era. London, New York: Norton, 1983. ISBN 0-393-95275-4.

NĚMEČEK, Jan. Nástin české hudby 18. století. Praha: SNKLH, 1955.

Hodnoticí metody a kritéria

zápočet se skládá ze dvou částí:

1)závěrečný test z probraného učiva – 80% z výsledné známky

2)referát – 20% z výsledné známky

Student přednese referát na téma vztahující se k probíranému učivu. Téma referátu si vybírá student sám, ale musí ho schválit vyučující. Referát reflektuje vhled studenta do konkrétní problematiky. Předpokládá se prostudování povinné a doporučené odborné literatury.

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
13:40–15:10
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:40–15:10 Jaromír HAVLÍK Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů