Dějiny hudby pro jazzové obory 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHJ1 Z 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu Dějiny hudby pro jazzové obory 1 se studenti orientují v pojmech souvisejících s dějinami hudby od počátku barokní éry do pozdního klasicismu. Poznají představitele a jejich dílo v daném kontextu a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku. Kritické myšlení studenta se nejvíce projeví během referátu, kde se předpokládá hluboký vhled do problematiky.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět Dějiny hudby pro jazzové obory 1 seznamuje studenty s evropskými dějinami klasické hudby období baroka a klasicismu. V úvodu proběhne výklad elementární metodologie hudebně historické práce – prameny, literatura, periodizace dějin hudby. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o vývoji dějin hudby a pomůže jim pochopit probírané učivo v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další. Na tento předmět navazuje další semestr dějin hudby, který se věnuje hudbě romantismu.

Tematické okruhy:

1.Úvod do studia dějin hudby: předmět, metody a cíle hudební historiografie. Prameny a literatura, periodizace dějin hudby.

2.Hudba baroka včetně českého hudebního baroka

3.Vivaldi, Händel, Bach – monografické přednášky

4.Hudba raného klasicismu

5.Hudba vrcholného a pozdního klasicismu

6.Haydn, Mozart, Beethoven – monografické přednášky

7.Český hudební klasicismus

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČERNUŠÁK, Gracián a kol. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace. Praha: AMU, 1999. ISBN 80-85883-44-9.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Doporučená literatura:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 80-88884-46-2.

BACHTÍK, Josef. 19. století v hudbě. Praha: Supraphon, 1970.

BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. Bratislava: OPUS, 1986.

ČERNÝ, Miroslav K. Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0483-4.

EINSTEIN, Alfred. Geschichte der Musik. Leipzig: 1917–18.

JAREŠ, Stanislav – VOLEK, Tomislav. Dějiny české hudby v obrazech. Praha: Supraphon, 1977.

KNEPLER, Georg. Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1961.

KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha: Supraphon, 1988.

LANDON, Howard. The Symphonies of Joseph Haydn. London: Universal Edition, 1955.

NEWMAN, William. The Sonata in the Baroque Era. London, New York: Norton, 1983. ISBN 0-393-95275-4.

NĚMEČEK, Jan. Nástin české hudby 18. století. Praha: SNKLH, 1955.

Hodnoticí metody a kritéria

zápočet se skládá ze dvou částí:

1)závěrečný test z probraného učiva – 80% z výsledné známky

2)referát – 20% z výsledné známky

Student přednese referát na téma vztahující se k probíranému učivu. Téma referátu si vybírá student sám, ale musí ho schválit vyučující. Referát reflektuje vhled studenta do konkrétní problematiky. Předpokládá se prostudování povinné a doporučené odborné literatury.

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
13:40–15:10
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:40–15:10 Jaromír HAVLÍK Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů