Hudební kritika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108HK1 zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan VIČAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VIČAR

Obsah

Obsahem přednášky jsou teorie, dějiny a současná praxe hudební kritiky a popularizace umělecké hudby.

Seminář je zaměřen na samostatné písemné a ústní projevy studentů.

Přednášky:

  1. Úvod do studia hudební kritiky a popularizace hudby. – 2. Profil ideálního hudebního kritika – 3. Hudebně kritické žánry – 4. Analýza a redigování hudebně kritických textů I (praktické příklady) – 5. Recenze jako základní hudebně kritický žánr – 6. Jazykové rysy a problémy hudební recenze – 7. Hudební rozhledy a české hudební časopisectví, kulturní rubriky v denním tisku – 8. Hudební kritika a hudební kritik očima teoretiků – 9. Analýza a redigování hudebně kritických II (praktické příklady) – 10. Funkce hudební kritiky – 11. Definice hudební kritiky a její vztah k jiným disciplínám – 12. Shrnutí. Závěrečný test (a odevzdání konečných verzí textů ze semináře).

Semináře:

Vypracování čtyř článků (materiálů) pro odborný hudební nebo denní tisk, resp. pro celostátní, regionální, místní tisk či internetová média a jejich zaslání na adresu vicarj@hamu.cz. Přednesení recenzí a prodiskutování jejich odborné úrovně, žánrové a jazykové čistoty, atd., a to

do konce října:

a) tři zprávy o hudebním životě regionu, oblasti hudební kultury apod. (každá v rozsahu 3-7 řádků);

b) recenze orchestrálního nebo komorního koncertu (40-60 řádků);

do konce listopadu:

c) recenze operní nebo baletní inscenace (70-90 řádků);

do 20. prosince:

d) recenze CD, DVD apod. nebo knihy s hudební tematikou (60-90 řádků) NEBO glosa či komentář na aktuální hudební téma (20-40 řádků), nebo umělecký profil hudební osobnosti (60-120 řádků).

Výsledky učení

Získání znalostí z dějin a teorie hudební kritiky a popularizace hudby. Posílení samostatného kritického myšlení v oblasti umělecké hudby a s ní spjatých dalších jevů současné hudební kultury. Získání dovedností a kompetencí pro hudebně kritickou a popularizační činnost.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné.

Úspěšná klasifikace předmětu 108HK1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 108HK2

Literatura

Povinná literatura:

VIČAR, Jan: Hudební kritika a popularizace hudby. Praha, Koniasch Latin Press 1997. 184 s.

(pro studenty HAMU k dispozici v pdf – viz https://filr.amu.cz→ID→Heslo→Sdíleno se mnou→Oddělení hudebně-teoretických disciplín→Hudební kritika)

Doporučená literatura:

BARTOŠEK, Jaroslav. Žurnalistika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1998. 130 s.

BOR, Vladimír. Film-hudba-kritika. Praha: Panton, 1990, s. 194-233. ISBN 80-7039-053-0.

„Criticism.“ In: The New Grove’s Dictionary of Music and Musicians. 2nd edition, 2001, s. XX-XX.

DRÁBEK, Václav. Popularizace hudby. Praha: H&H, 1992. 133 s. ISBN 80-85467-84-4.

FUKAČ, Jiří a kolektiv. Hudba a média. Rukověť muzikologa. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 258 s. ISBN 80-210-1951-4.

HRČKOVÁ, Naďa. Hudobná kritika a hodnotenie. Bratislava, 1986. 255 s.

„Hudební kritika" In: Hudební věda III, Praha 1988, s. 859-878. (Jiří Fukač, Milan Kuna)

„Hudební kritika.“ In: Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997, 317-319 (Jiří Fukač). ISBN 80-7058-462-9.

KOLEKTIV AUTORŮ (ČSAV): Editor a text: úvod do praktické textologie. Praha; Litomyšl: Paseka, 2006. ISBN 80-7185-653-3

MINÁŘOVÁ, Eva: Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2979-4

MOTAL, Jan a kol. Nové trendy v médiích II. – Rozhlas a televize. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5826-2.

„Musikkritik.“ In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil Bd 6, Kassel 1997, s. 1362-1389 (Ulrich Tadday, Christoph Flamm, Peter Wicke).

MUSIL, Josef. Sociální a mediální komunikace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. ISBN 978-80-745-2002-0.

„Popularizace hudby.“ In: Hudební věda III, Praha 1988, s. 854-859 (Jiří Fukač).

„Popularizace hudby.“ In: Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 714-715 (Jiří Fukač). ISBN 80-7058-462-9.

ŠEDA, Jaroslav. O hudební kritice v ČSR. Praha: Divadelní ústav, 1987. 117 s.

Doplňková literatura:

BERNSTEIN, Leonard: O hudbě (Koncerty pro mladé publikum). Přeložil Pavel Pokorný. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1996. 316 s.

„Criticism." In: The New Grove's Dictionary of Music and Musicians. 1980, s. 36-50 (Winton Dean).

HANSLICK, Eduard: Dokonalý antiwagnerián. Eduard Hanslick. Paměti, fejetony, kritiky. Vybrala, přeložila a předmluvu napsala Jitka Ludvová. Praha, Supraphon 1992. 421 s.

HOSTINSKÝ, Otakar: Z hudebních bojů let sedmdesátých a osmdesátých. Uspořádala Eva Vítová. Praha, Supraphon 1986. 323 s.

Hudební věda: Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj: Celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty filozofofických fakult univerzit, pedagogických fakult a AMU. Díl 3., Disciplíny hudební vědy, část 2. 1. vyd. Praha, SPN, 1988.

HURNÍK, Ilja: Umění poslouchat hudbu (soubor gramofonových desek). Praha, Supraphon 1972.

LEDEČ, Jan: Vážná hudba v rozhlase u nás a v zahraničí. Hudební rozhledy 1989, s. 104-109.

MEDIAŽURNÁL. Zpravodaj Syndikátu novinářů České republiky <http://mediazurnal.zpravodaj.cz>.

„Musikkritik." In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Bd 9, Kassel 1961, s. 1130-1148. (Hans Heinz Stuckenschmidt)

Muzikologické dialogy 1978. Sborník. Red. Rudolf Pečman. Brno, ČHS 1980. 160 s.

PILKA, Jiří: Zaostřeno na popularizaci hudby. - Hudební rozhledy 1988, s. 229-233.

Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Red. Malcolm F. Mallette. Praha, Lidové noviny 1991. 161 s.

SHAW, Georg Bernhard: Dokonalý wagnerovec. Hudobné eseje a kritiky. Bratislava, Opus 1981. 296 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě 75% účasti v seminářích, aktivity v diskusích, průběžného vypracování úkolů v žánrech: zpráva, kritika koncertu, recenze operní nebo baletní inscenace, recenze CD (nebo glosa nebo profil umělecké osobnosti) a úspěšného závěrečného písemného testu ověřujícího znalost přednesené látky, resp. zadané studijní či odborné literatury.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VIČAR J.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:00–13:30 Jan VIČAR Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů