Komunikační dovednosti - personalistika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110KDPE1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Posluchač se v rámci kurzu zdokonalí v oblasti verbální a neverbální komunikace se zaměřením na specifika uměleckého prostředí a je seznámen se základy pracovně-právní problematiky v oblasti uměleckého provozu.

Tematické okruhy:

Styly a žánry – písemný a ústní projev v závislosti na jeho účelu

Verbální a neverbální komunikace – srozumitelnost sdělení, modulace a tempo řeči, přizpůsobení obsahu, formy a délky sdělení danému kontextu

Písemná komunikace – nácvik a zpracování písemných výstupů na dané téma a dle zadaného kontextu

Sebeprezentace s konkrétním určením

Prezentace projektu dle konkrétního zadání z oblasti uměleckého provozu

Prezentace a komunikace online – Specifika komunikace prostřednictvím videohovoru

Výsledky učení

Posluchač se v rámci kurzu zdokonalí v oblasti verbální a neverbální komunikace se zaměřením na specifika uměleckého prostředí. Získá i základy pro online komunikaci.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BOHÁČEK Martin, KŘÍŽ Radim, SPIRIT Michal, VOTAVA Tomáš. Vybrané otázky práva pro arts management. Praha: VŠ a Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2287-6.

ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti pro manažery. Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny. Praha. Management Press. 2009. ISBN 978-80-7261-201-7.

ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti: volba povolání, kariéra a profesní úspěch. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-726-1220-8.

HRKAL, Marek. Odprezentuj – průvodce přípravou prezentace. Brno: BIZBOOKS, 2018. ISBN 978-80-265-0810-6.

TIEGER D. Paul, BARRON-TIEGEROVÁ Barbara. Jak rychle porozumět druhým: Odhadněte lidi kolem sebe a hovořte jejich jazykem. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-5062-0.

ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ, Noemi. Gesta a mimika: učební texty pro studenty nonverbálního a komediálního divadla. Druhé, revidované vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2017. ISBN 978-80-7331-443-9.

Doporučená literatura:

PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace. Umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4484-1.

ŠPAČKOVÁ, Alena. Umění dialogu – Jak si s lidmi opravdu porozumět. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3810-9.

Web:

https://www.odprezentuj.cz/blog/

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na semináři, min. 70% docházky nebo online účasti na semináři, zpracování písemných zpráv dle zadání a závěrečné prezentace (ústní výklad s využitím produktu, vytvořeného v počítačovém prezentačním programu) v rozsahu 20 min.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů