Marketing 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110M1 zápočet 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek ŠULC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman BĚLOR, Marek ŠULC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je seznámit posluchače se základy marketingu v obecné podobě i v aplikovaných formách marketingu v oblasti umělecké / hudební produkce a hudebního provozu. Studenti se seznámí s historickým vývojem této oblasti i se základními marketingovými nástroji a naučí se je používat nejen teoreticky, ale i v praxi, zejména v oblasti hudební a umělecké produkce. Součástí výuky je i analýza některých základních teoretických prací z této oblasti a podrobné písemné vypracování marketingové strategie firmy, instituce nebo projektu.

Tematické okruhy:

1.Co je marketing a jaký je jeho historický vývoj a význam

  1. Jaké instrumenty lze v marketingu využít a jaký mají vliv na úspěšnost produktu
  2. Hlavní rozdíly marketingu v soukromé, veřejné a občanské sféře
  3. Rozdíly marketingových strategií mezi jednotlivými státy EU a USA
  4. Marketingový mix – jeho rozbor, možnosti využití a problémy

Výsledky učení

Studenti se seznámí s historií marketingu a nejdůležitějšími osobnostmi této disciplíny. Budou jim zřejmé základní nástroje marketingu, ať už ve formě přípravné, realizační a kontrolní fáze nebo v komplexu tohoto přístupu. Dokáží přesně formulovat prvky marketingového mixu, ať už v klasické podobě 4(5) P nebo ve formě tzv. totálního marketingového mixu. V závěru semestru budou schopni vypracovat a zdůvodnit podrobnou marketingovou strategii vybrané organizace, instituce nebo projektu s důrazem na hodnotu daného produktu i schopnost generovat zisk nebo vysoké procento soběstačnosti. To vše se zaměřením na oblast umění a zejména hudebního provozu se všemi specifiky této oblasti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KOTLER Philip, WONG Veronica, SAUNDERS John, ARMSTRONG Gary. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.

KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane. Mezinárodní marketingový management. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-13.

ROŠICKÝ, Stanislav. Základy marketingu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-772-2.

VYSEKALOVÁ, Jitka, MIKEŠ, Jiří. Reklama - jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2001-2.

Doporučená literatura:

ALSBURY, Alison a JAY, Ros. Marketing: to nejlepší z praxe. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-617-9.

BAJČAN, Roman. Techniky public relations aneb Jak pracovat s médii. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-096-1.

BERNDT, Ralph, FANTAPIÉ ALTOBELLI, Claudia a SANDER, Matthias. Mezinárodní marketingový management: [globalizace a světové trhy, marketingové plánování a controlling, potenciál a lidské zdroje]. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1641-8.

BOUČKOVÁ, Jana a kol. Marketing. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-577-1.

BUREŠ, Ivan. Ofenzivní marketing aneb Jak zaútočit na konkurenci. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-060-0.

FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1942-6.

HANNAGAN, Tim, J. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-85943-07-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Teoretická část – znalost látky uvedené v anotaci předmětu – 60 % výsledného hodnocení

Vypracování základního podnikatelského záměru – 40 % výsledného hodnocení

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 75 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů