Praxe zvukové tvorby a hudební režie 5

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PZVT5 zkouška 6 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 132 až 162 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej URBAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Jiří GEMROT, Martin PINKAS, Sylva STEJSKALOVÁ, Ondřej URBAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student specializace Zvuková tvorba je schopen používat různé rozšířené mikrofonní techniky a jejich kombinace s použitím spotových mikrofonů při nahrávání hudby k dosažení esteticky působivé zvukové stránky nahrávky. Dokáže přetvářet záznam hudby po stránce časové, dynamické, barevné i prostorové. Dokáže použít poznatky pro přípravu a realizaci i jiných forem autonomních zvukových děl. Rozumí týmové práci zejména v součinnosti s hudebním režisérem.

Student specializace Hudební režie dokáže připravit nahrávání, použít vhodného způsobu vedení nahrávání vzhledem k technickým požadavkům a účelu nahrávky. Zná postupy postprodukce, na kterých se aktivně podílí. Dokáže komunikovat se členy nahrávacího týmu, s interprety, používat odbornou terminologii i strategii jednání. Je si vědom odpovědnosti za odevzdanou práci v požadovaném termínu a kvalitě.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Pro studenty specializace Zvuková tvorba je cílem cvičení hlubší rozvoj profesních dovedností ve snímání hudebních nástrojů či hudebních uskupení a zpracování hudebního signálu pro potřeby vzniku autonomních zvukových děl. Cvičení jsou prováděna v týmové spolupráci s hudebními režiséry či samostatně.

Studenti specializace Hudební režie se naučí provádět úkoly spojené s realizací hudební režie s vyššími nároky na kvalitu technického provedení i uměleckého ztvárnění. Hodnotí se kvalita provedení přípravy nahrávání, nahrávání i postprodukce.

Shrnutí obsahu předmětu:

Studenti obou specializací si ověřují své teoretické znalosti na praktických úkolech a získávají díky praxi zpětnou vazbu, jakým způsobem dokáží realizovat zadaný projet v týmové spolupráci i samostatně a ve spolupráci s interprety.

Praxe částečně vychází z potřeb výuky ostatních oborů na Hudební a taneční fakultě a z nabídky praxe ve Zvukovém studiu HAMU. Zároveň je podřízena nabídce nahrávání v Českém rozhlase, Rudolfinu a aktivitám pedagogů ve vlastní praxi.

Mezi cvičení mohou být zařazeny nahrávací projekty v neznámých koncertních či chrámových prostorách.

Tematické okruhy:

  1. Modifikace a kombinace mikrofonních systémů, použití spotů
  2. „Live“ mixáž se současným provedením časových, dynamických, barevných a prostorových úprav signálu při záznamu díla či ozvučení scénických děl
  3. Postprodukční mixáž, střih, úprava barvy, celkové dynamiky a prostoru pořízeného záznamu a automatizace procesu zpracování signálu
  4. Nahrávání smyčcového kvarteta, smyčcového a dechového kvinteta v kombinaci s klavírem nebo jiným hudebním nástrojem
  5. Záznamy koncertů, realizace studiových snímků ve Zvukovém studiu HAMU ve spolupráci s jinými studijními programy
  6. Příprava zvukových stop a ozvučení představení v divadle podle požadavků ostatních studijních programů
  7. Účast na přímém přenosu do rozhlasu, televize nebo přes internet (live streaming)
  8. Poslech a oprava realizovaných děl
  9. Hudební režie live i studiových snímků zadaných projektů

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Zvukový materiál z archivu Zvukového studia HAMU.

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. Praha: Editio Supraphon, 1975.

DICKREITER, Michael. Mikrofon-Aufnahmetechnik. Leipzig: S. Hirzel, 2003.

WALNE, Graham. Sound for Theatre. Kent: Whitstable, 1990.

Doporučená literatura:

Bude upřesněna vyučujícím dle individuálních potřeb studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá z předložení a obhájení vlastní vybrané zvukové nahrávky nebo provedení hudební režie hudebního snímku. Nutnou přílohou ke zvukové nahrávce je písemná explikace, popisující její vznik, použitá zařízení a postupy při její realizaci. Student hudební režie předkládá podrobnou zprávu o nahrávání.

Student během semestru zpracuje 3-4 zvukové snímky v nahrávacím týmu (specializace Zvuková tvorba - Hudební režie). Povinná docházka na praktická cvičení: 70 %. Požaduje se spolupráce se studenty bakalářského stupně studia.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
DVOŘÁK A.

14:00–17:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–17:00 Sylva STEJSKALOVÁ
Aleš DVOŘÁK
Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů