Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební teorie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186DPHT1 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Miloš HONS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miloš HONS

Obsah

Cíl výuky:

Didaktika se váže na všechny výukové metody včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních, teoretických oborů a skladby. Cílem výuky je seznámení s hlavními didaktickými zásadami a se specifikou výuky teoretických předmětů na středních hudebních školách. Znalost problematiky metodiky hlavních teoretických disciplín student osvědčuje i formou dialogu s vyučujícím a vypracováním vlastních metodických příprav na výuku. Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu je znalost nauky o harmonii, kontrapunktu a hudebních formách na úrovni konzervatoře.

Pedagogické praxe probíhají na hudebních školách 1. a 2. stupně. Studenti zde provádějí náslechy i samostatné pedagogické výstupy. Ty jsou předem konzultovány s pedagogem předmětu a následně též vyhodnocovány. Vyhodnocování probíhá formou diskuse v kolektivu za vedení pedagoga předmětu i učitele třídy, kde probíhal studentský výstup. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

  1. Didaktické zásady, typy činností při výuce hudební teorie, písemné přípravy na výuku.
  2. Problematika výuky klasické harmonie.
  3. Problematika výuky kontrapunktu.
  4. Problematika výuky hudebních forem.
  5. Problematika výuky rozboru skladeb.
  6. Problematika výuky systematiky hudebních nástrojů.

Výsledky učení

Student je schopen samostatného a tvůrčího přístupu k výuce hlavních hudebně teoretických disciplín na základních a středních hudebních školách.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HOLUBEC, Jiří. Česká hudební teorie 20. století : (sondy do stěžejních disciplín). Vyd. 1. Ústí n. Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2004. 227 s. ISBN 80-7044-619-6¨.

HONS, Miloš. Hudební analýza. Praha: Togga, 2010. Musica viva (Togga). ISBN 978-80-87258-28-6.

Doporučená literatura:

HRADECKÝ, Emil. Úvod do studia tonální harmonie. 2. dopl. vyd. Praha: Supraphon, 1972.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1965.

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1955.

JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: Akademie múzických umění, 1996. Knižnice Metodického centra. ISBN 80-85883-10-4.

Výběr z novější zahraniční literatury, dle časových možností tematického plánu.

Hodnoticí metody a kritéria

Příprava a aktivní účast na semináři, vypracování metodických příprav zaměřených na dané okruhy a disciplíny. Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží emailem od vyučujícího.

Minimální docházka je 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů