Diplomový seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186DS2 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí správně strukturovat rozsáhlejší vědecký text a je schopen samostatně vyřešit zadaný výzkumný úkol vzhledem k hlavnímu cíli práce.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

  1. Ovládnutí základů metodologie práce v oblasti muzikologie
  2. Znalosti systematiky hudební teorie
  3. Hudebně analytické dovednosti
  4. Schopnost samostatného hudebně teoretického tvořivého myšlení

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem semináře je problematika logicky provázané struktury diplomové práce, formulace hlavních a dílčích cílů práce, formulace hypotéz a výzkumných otázek; problematika odkazování a citování použitých zdrojů, citace literárních a jiných pramenů dle publikačních norem.

Tematické okruhy:

Obsah jako struktura práce

Smysl úvodu, teoretické a empirické části, závěru a příloh

Bibliografická citace a citace dalších zdrojů

Poznámkový aparát a jeho význam

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2314-2.

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

KAPOUNOVÁ, J., KAPOUN, P. Bakalářská a diplomová práce. Praha: Grada, 2017, 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8.

KATUŠČÁK, D., DROBÍKOVÁ, B., PAPÍK, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008, 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

KRČÁL, M., TEPLÍKOVÁ, Z. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s. ISBN 978-80-260-6074-1.

ŠIMEK, Dušan, KUBÁTOVÁ, Helena. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého 2002. ISBN 80-244-0435-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje minimálně 70% účast na semináři a splnění zápočtového testu, ve kterém student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů