Hudba a slovo

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HAS2 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Obsah

Obsah předmětu Hudba a slovo 2 je postaven především na zvládnutí základů mluvního projevu na veřejnosti

Základy hlasové výchovy, rétoriky, uměleckého přednesu a jevištní řeči pro hudební teoretiky

 1. Úvod do problematiky:

Vývoj řeči, její význam a funkce, fyziologická tvorba řeči, hlasová hygiena

+ stručná diagnostika účastníků (volný verbální projev)

 1. Práce s textem:

Zásady zvuková realizace psaného projevu, praktické cvičení - hlasité čtení, recitace

(v případě nutnosti doporučení dechových a hlasových cvičení)

 1. Zásady uměleckého přednesu a jevištní řeči a jejich vývoj;

nácvik textové předlohy, s níž se bude později pracovat i s hudbou

 1. Poučení o synkretickém spojení slova a hudby, sledování rozdílností akustických

parametrů obou pásem ve vybraném hudebním textu (čtení)

Práce u klavíru (živá korepetice na 4 lekce nebo nahrávka)

 1. Práce s textem v hudebním kontextu:

srovnání interpretačních možností téhož textu bez hudby a ve zhudebněné podobě;

osnova české věty a frázování, normativní výslovnost

 1. Metro-rytmické parametry hlasového projevu v souvislosti s obsahem a citovým

nábojem sdělení (nácvik textu s hudbou i bez hudby)

 1. Prostorově-akustické parametry verbálního projevu:

přizpůsobování hlasového projevu danému prostoru a úrovni „zvukové hladiny“

 1. Verbální a nonverbální komunikace ve spojení s hudbou

příprava vlastního výstupu – přenesení pozornosti také na nonverbální složku projevu

Práce před kamerou (host-lektor s kamerou na 2 lekce: 10 a 11)

 1. Příprava veřejného projevu a jeho hlasová realizace;

doporučení dalších možnosti vzdělávání v této oblasti

 1. Vystoupení před kamerou:

Nonverbální komunikace a její využití v dané profesi

 1. Rozbor výkonů před kamerou (individuální diagnostika), analýza

předností a nedostatků pohybových a mluvních dispozic frekventantů,

příp. další doporučená dechová, hlasová a artikulační cvičení

 1. Závěrečný výstup jednotlivých frekventantů
 2. Shrnutí, diskuse, typy na další průběžné sebevzdělávání

Výsledky učení

 1. Seznámit posluchače se základy hlasové výchovy, uměleckého přednesu a jevištní řeči pro hudební teoretiky.
 2. Seznámit posluchače s prací s textem v hudebním kontextu
 3. Seznámit posluchače se zásadami veřejného projevu a jeho realizace

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Hudba a slovo 1

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS1

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS3

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS4

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS5

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS6

Literatura

povinná literatura:

Havelková L.: Cvičné texty pro výuku mluveného projevu (AMU 1980)

Hůrková – Novotná J., Makovičková H.: Základy jevištní mluvy 1 a 2, Praha: SPN, 1984 a 1986

Špačková Alena: Tréning techniky řeči.(Naučte se mluvit barevně). Praha, Grada Publishing 2015

doporučená literatura:

Čunderle, M., Slavíková, E. (Ed.) Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium

autorského herectví DAMU, 2006

Halada, Vladimír. Technika jevištní řeči. Praha: Orbis, 1961

Hraše, Jiří a Hůrková, Jiřina (eds.). Téma: Promluva. Praha: Akropolis 2006.

Justl Vladimír (ed.) Kniha o uměleckém přednesu. Praha: Orbis, 1956.

Justl Vladimír (ed.) Slyšet se navzájem. Praha: Orbis, 1966.

Karešová, A. Kultura řeči. Mluvní orgány a jejich funkce. Praha: SPN 1970.

Lotko, E.: Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc 1997

Lukavský, R.: Kultura mluveného slova, Akademie múzických umění, Praha 2000

Válková, L., Vyskočilová, E. Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: AMU, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivity na přednáškách a cvičeních

seminární vystoupení

prektická prezentace

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů