Hudba a slovo

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HAS2 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Obsah

Obsah předmětu Hudba a slovo 2 je postaven především na zvládnutí základů mluvního projevu na veřejnosti

Základy hlasové výchovy, rétoriky, uměleckého přednesu a jevištní řeči pro hudební teoretiky

 1. Úvod do problematiky:

Vývoj řeči, její význam a funkce, fyziologická tvorba řeči, hlasová hygiena

+ stručná diagnostika účastníků (volný verbální projev)

 1. Práce s textem:

Zásady zvuková realizace psaného projevu, praktické cvičení - hlasité čtení, recitace

(v případě nutnosti doporučení dechových a hlasových cvičení)

 1. Zásady uměleckého přednesu a jevištní řeči a jejich vývoj;

nácvik textové předlohy, s níž se bude později pracovat i s hudbou

 1. Poučení o synkretickém spojení slova a hudby, sledování rozdílností akustických

parametrů obou pásem ve vybraném hudebním textu (čtení)

Práce u klavíru (živá korepetice na 4 lekce nebo nahrávka)

 1. Práce s textem v hudebním kontextu:

srovnání interpretačních možností téhož textu bez hudby a ve zhudebněné podobě;

osnova české věty a frázování, normativní výslovnost

 1. Metro-rytmické parametry hlasového projevu v souvislosti s obsahem a citovým

nábojem sdělení (nácvik textu s hudbou i bez hudby)

 1. Prostorově-akustické parametry verbálního projevu:

přizpůsobování hlasového projevu danému prostoru a úrovni „zvukové hladiny“

 1. Verbální a nonverbální komunikace ve spojení s hudbou

příprava vlastního výstupu – přenesení pozornosti také na nonverbální složku projevu

Práce před kamerou (host-lektor s kamerou na 2 lekce: 10 a 11)

 1. Příprava veřejného projevu a jeho hlasová realizace;

doporučení dalších možnosti vzdělávání v této oblasti

 1. Vystoupení před kamerou:

Nonverbální komunikace a její využití v dané profesi

 1. Rozbor výkonů před kamerou (individuální diagnostika), analýza

předností a nedostatků pohybových a mluvních dispozic frekventantů,

příp. další doporučená dechová, hlasová a artikulační cvičení

 1. Závěrečný výstup jednotlivých frekventantů
 2. Shrnutí, diskuse, typy na další průběžné sebevzdělávání

Výsledky učení

 1. Seznámit posluchače se základy hlasové výchovy, uměleckého přednesu a jevištní řeči pro hudební teoretiky.
 2. Seznámit posluchače s prací s textem v hudebním kontextu
 3. Seznámit posluchače se zásadami veřejného projevu a jeho realizace

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Hudba a slovo 1

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS1

Literatura

povinná literatura:

Havelková L.: Cvičné texty pro výuku mluveného projevu (AMU 1980)

Hůrková – Novotná J., Makovičková H.: Základy jevištní mluvy 1 a 2, Praha: SPN, 1984 a 1986

Špačková Alena: Tréning techniky řeči.(Naučte se mluvit barevně). Praha, Grada Publishing 2015

doporučená literatura:

Čunderle, M., Slavíková, E. (Ed.) Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium

autorského herectví DAMU, 2006

Halada, Vladimír. Technika jevištní řeči. Praha: Orbis, 1961

Hraše, Jiří a Hůrková, Jiřina (eds.). Téma: Promluva. Praha: Akropolis 2006.

Justl Vladimír (ed.) Kniha o uměleckém přednesu. Praha: Orbis, 1956.

Justl Vladimír (ed.) Slyšet se navzájem. Praha: Orbis, 1966.

Karešová, A. Kultura řeči. Mluvní orgány a jejich funkce. Praha: SPN 1970.

Lotko, E.: Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc 1997

Lukavský, R.: Kultura mluveného slova, Akademie múzických umění, Praha 2000

Válková, L., Vyskočilová, E. Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: AMU, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivity na přednáškách a cvičeních

seminární vystoupení

prektická prezentace

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů