Hudební teorie - specializovaná problematika 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSP0 ZK 8 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 191 až 231 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent zná historii a systematiku svého oboru a dokáže vysvětlit hlavní pojmy a koncepty z hlediska vývoje oboru. Dovede samostatně badatelsky zpracovat dané téma a pohlížet na předmět svého bádání v širokém systematickém a historickém kontextu svého oboru. Absolvent má kompetenci samostatně volit předmět a metodu svého bádání a postupovat v rámci vysokých standardů vědecké práce. Dokáže pracovat s vědeckou literaturou a orientovat se v ní. Má kompetenci uplatnit své znalosti a dovednosti v samostatné badatelské nebo pedagogické práci.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět navazuje na Hudební teorii specializovanou problematiku 9. Závěrečný semestr sekvenčního předmětu se zaměří na historii oboru, jeho systematiku a interdisciplinární přesahy. Výsledkem studia bude závěrečná seminární práce na zvolené speciální téma, ve které student prokáže samostatnost v řešení vědeckých úkolů, znalost metody a široký rozhled v oboru. Volba tématu by se neměla přímo krýt s částí diplomové práce, ale může souviset s její tématikou, nebo může absolventa vhodně vybavit doplňkovými znalostmi a dovednostmi, které využije při psaní diplomové práce.

Tematické okruhy:

Dějiny hudební teorie

Historické koncepty a jejich vývoj

Tonalita, atonalita

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

DYKAST, Roman. Hudba věku melancholie. Praha: TOGGA, 2005. ISBN 80-902912-5-2.

CHRISTENSEN, Thomas Street. The Cambridge history of Western music theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 978-0-521-68698-3.

RISINGER, Karel. Česká hudební teorie 1945-1975. Živá hudba: Časopis pro studium hudby a tance VIII, 1983, č. 1, s. 193-223. ISSN 0514-7735.

RISINGER, Karel. K současnému pojetí tonality. In: Karel Risinger. Současná hranice tonality. Praha: Panton, 1974, s. 13-38.

SALZER, Felix. Structural hearing: tonal coherence in music. Volume 1., 2. New York: Dover publications, 1962.

Doporučená literatura

LERDAHL, Fred – JACKENDOFF, Ray. A generative theory of tonal music. Reprinted. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, [2010]. ISBN 978-0-262-62107-6.

SCHENKER, Heinrich. Neue musikalische Theorien und Phantasien: III. Der freie Satz, Anhang: Figurentafeln. Wien: Universal Edition, 1956.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu (50 % výsledné známky), a odevzdání písemné práce v rozsahu 5 NS na vybrané téma (50 % výsledné známky).

Minimální účast studenta ve výuce - 90 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů