Hudební teorie - specializovaná problematika 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSP9 Z 6 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 141 až 171 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent zná základní pojmy, koncepty a metody, jak samostatně badatelsky pracovat. Dokáže vysvětlit přesahy svého oboru do jiných vědních disciplín: akustiky, hudební psychologie, estetiky. Orientuje se v základní literatuře a dokáže vyhledávat další relevantní textové zdroje. Má kompetenci samostatně badatelsky pracovat na speciálních problémech a uplatnit své znalosti a široký rozhled ve svém oboru.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět navazuje na Hudební teorii specializovanou problematiku 8, přičemž se zaměřuje na studium jednotlivých parametrů hudby, jako jsou rytmická struktura, harmonie a ladění. Student se seznámí s relevantní literaturou a vypracuje vlastní studii na zvolené téma. Důraz bude kladen na vlastní badatelskou práci studenta pod vedením pedagoga. Součástí bude četba odborných textů, analýza vybraných hudebních děl a vlastní reflexe zvoleného problému formou písemné práce. Student se setká s interdisciplinárním přístupem a interpretací výsledků hudebně teoretického bádání v širším historickém a kulturologickém kontextu.

Tematické okruhy:

Rytmická struktura hudby

Harmonické systémy

Čisté, temperované a jiné ladění

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

COOPER, Grosvenor – MEYER, Leonard B. The rhythmic structure of music. Chicago: University of Chicago, 1960.

FORTE, Allen. The structure of atonal music. New Haven: Yale University Press, 1973. ISBN 0-300-02120-8.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1965.

Doporučená literatura

LERDAHL, Fred – JACKENDOFF, Ray. A generative theory of tonal music. Reprinted. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, [2010]. ISBN 978-0-262-62107-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu a odevzdání písemné práce na vybrané téma.

Minimální účast studenta ve výuce - 90 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů