Hudební teorie - systematika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSY1 Z 5 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí strukturovat oblast hudební vědy, orientuje se v jejích oborech a disciplínách a rozlišuje je během hudebně teoretické diskuse. Umí sumarizovat nástroje muzikologického bádání a dokáže navrhnout jejich výběr pro řešení konkrétního problému. Dokáže formulovat základní atributy tónových systémů. Rozlišuje problematiku akordiky a harmonie. Orientuje se v harmonické funkcionalitě a jejich podmínkách.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět strukturuje celou oblast hudebně vědního výzkumu. Sumarizuje a popisuje hlavní nástroje a témata muzikologie, vymezuje disciplíny a definuje jejich základní zaměření. Přináší terminologickou základnu pro oblast hudební akustiky, tónových systémů, melodiky a harmonie.

Tematické okruhy:

●Úvod do studia hudební vědy, muzikologické disciplíny

●Pojmy teorie hudby, hudební teorie a hudební estetika.

●Pracovní metody hudební teorie

●Úvod do hudební akustiky, tónové systémy

●Pojmy tonalita, rozšířená atonalita, modalita, bitonalita, polytonalita

●Přehled tradičních hudebně teoretických disciplín a jejich vývoje ve 20. a 21. stol.

●Vymezení pojmu melodika, základní členění melodií

●Stavba melodie a její druhy

●Pojem akordu, akordika v hudbě 19., 20. a 21. stol.

●Problematika harmonické funkcionality v hudbě 19., 20. a 21. stol., akustické a psychologické předpoklady harmonického myšlení

●Harmonický pohyb, problematika závěrového harmonického sledu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 146 s. ISBN 80-706-7496-2.

JANEČEK, Karel. Melodika. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 202 s.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. 1. Praha: Československé akademie věd, 1965.

RISINGER, Karel. Česká hudební teorie 1945–1975. Živá hudba: Časopis pro studium hudby a tance. Praha: HAMU, 1983, s. 193-223. ISSN 0514-7735. (především Metodologický úvod)

RISINGER, Karel. Současná hranice tonality. Praha: Panton, 1974.

ŠPELDA, Antonín. Hudební akustika: pro posluchače filosofických a pedagogických fakult a Akademií múzických umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.

Doporučená literatura:

BUZZI, Mario. Tónové systémy. 1. Brno: JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-058-6.

Hudební věda: historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. Díl 3, Disciplíny hudební vědy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 653-1036 s.

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969. Edice hudební vědy.

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: Akademie múzických umění, 2003. ISBN 80-7331-901-2.

TICHÝ, Vladimír, Jaromír HAVLÍK, Tomáš KREJČA a Petr ZVĚŘINA. (A)tonalita. V Praze: NAMU, 2015. ISBN 978-80-7331-374-6.

TICHÝ, Vladimír. Modalita. Živá hudba VIII. Praha: SPN, 1983, 117-192.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2.oprav. a rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2011. Hudební pedagogika. ISBN 978-80-7331-199-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů