Teorie a praxe jevištního slova 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201TPJ2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana SÍLOVÁ, Milan ŠOTEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poetika je tu rozvíjena nejenom za účelem zvládnutí příslušných poznatků, ale zejména z hlediska rozvíjení citu pro slovo a rodný jazyk v tradicích výuky, jejíž představitelkou na DAMU byla doc. Jiřina Hůrková. V této tradici jsou (na rozdíl od filologického a literárněvědného pojetí) např. při výuce versologie její specifické elementy rozvíjeny na úrovni, na níž se vztah metra a rytmu studuje v souvislosti s obecnou problematikou jevištního rytmu, slovo se odvozuje z tělesného gesta (od gestus) či stává se gestem a vztah sémantické a prozodické roviny slovního vyjadřování se činí nedílnou součástí studia vztahu racionální a emocionální, diskurzivní a imaginativní, vnější a vnitřní, sdělovací a umělecké, věcné a estetické stránky jevištního projevu.

Forma studia

Prosemináře, přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na seminářích, vypracování písemné práce.

Obsah kurzu

Předmět zaměřený na studenty 2. ročníku herectví poskytuje hlubší vhled do problematiky slova na jevišti na té úrovni, kde se teorie a praxe herectví stýká s obecnou poetikou, sémantika s prozodií a slovní jednání s obecnými principy slovního a slovesného vyjadřování.

Výuka v letním semestru zahrnuje tyto okruhy pojmů/problémů:

  1. Význam a výraz: vztah sémantické a prozodické stránky veršovaného i prozaického slovního projevu; slovní sdělení a „hudba slov“.
  2. Veltruského hypotéza dominance intonace, exspirace a témbru.
  3. Dialog a monolog, individuální výraz a vzájemná komunikace; typy dialogu podle Mukařovského a vývoj dialogu v dramatu „od Shakespeara k Čechovovi“.
  4. Slovní/mluvní stylizace a žánrově stylové zaměření; spisovné a nespisovné vyjadřování; dialektismy, archaismy, vulgarismy.
  5. Slovní vtip a jeho uplatnění v hospodě, v kabaretu a v dramatu.

Doporučená nebo povinná literatura

Viz literatura související s tematickými okruhy 3–7 k postupové zkoušce z historie a teorie činoherního divadla a 6–11 k postupové zkoušce z činoherního herectví.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace na základě předložené písemné seminární práce na zvolené téma.

Poznámka

Vzhledem k všeobecné zanedbanosti péče o kulturu slova ve společnosti i zejména o kultivaci citu pro slovo na úrovni středoškolského vzdělání je – vedle kultivace hlasového a mluvního projevu – ve 2. ročníku studia činoherního herectví nezbytné obrátit pozornost posluchačů a posluchaček k těm subtilnějším vlastnostem činoherního vyjadřování, které nelze zvládnout bez základních poznatků z poetiky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů