Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201VEH1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vladimír FRANZ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír FRANZ

Obsah

Předmět se zabývá zkoumáním vztahu hudby a dramatu, jejich interaktivitou, jakož i otázkami výstavby a vzájemného tvarování obou složek. Snaží se pojmenovat nejen společné styčné body, ale i rozdílnosti a specifičnosti v jednotlivých modelech hudebně dramatického uvažování na základě historického vývoje, a následně tyto poznatky aplikovat v praxi.

V obecné části jde o seznámení posluchače s vývojem novodobé evropské hudby - cca od Monteverdiho po současnost s kladením důrazu na historickou podmíněnost hudebně dramatického uvažování tvůrců v různých časových údobích. Jde o rozlišení stylů, forem, zvolených prostředků a způsobů interpretace. Podobně by studenti měli získat vhled do moderního evropského výtvarného umění, zejména do jeho souvislostí s hudebně dramatickými žánry. Výuka v části obecné je rozvržena do čtyř semestrů.

Látka každého semestru odpovídá jednomu ze čtyř základních, geograficky určených proudů evropského hudebního myšlení:

 1. Rusko,
 2. Francie plus románský svět (zde se dotýkám i kultury anglosaské i severské),
 3. Německo a střední Evropa,
 4. Čechy.

Výklad nesleduje historickou následnost, je vystavěn se zřetelem k pochopitelnosti pro posluchače:

 1. romantismus - jeho multimedialita, optičnost, emotivnost a obecná srozumitelnost;
 2. dvacáté století - destrukce romantických principů, racionalizace, otázka komunikace tvůrce a konzumenta, změna vztahu tvůrce a společnosti;
 3. klasicismus - racionalita a matematičnost ukrytá v rokokových prostředcích, období konstituování základních hudebních forem;
 4. baroko a jeho citovost;
 5. renesance - hudba na míru člověka, snesení hudby na zem;
 6. období gotiky - revoluce rytmu.

Výsledky učení

Látka v předmětu probíraná slouží:

 1. k celkové kultivaci vzdělání a orientaci v historických souvislostech;
 2. k bezpečnému rozlišování jednotlivých forem a způsobů hudebně dramatického uvažování;
 3. ku tříbení smyslu pro tempo rytmus a ke zvýšené kvalitě vnímání hudby;
 4. k aplikaci získaných poznatků v praxi.

Předpoklady a další požadavky

Povědomí o kulturních dějinách Evropy a vědomí souvislostí. Hudební sluch a empatie.

Literatura

G. Černušák: Dějiny evropské hudby

J. Smolka: Skladatelé českého baroka a klasicismu

V. Štěpánek: Francouzská moderní hudba

Branberger: Opera

Očadlík, Hostomská: Opera

J. Trojan: Dějiny opery

J. Smolka Česká kantáta a oratoritum

Očadlík: Svět orchestu I.-II.

M. Schnierer: Svět orchestu dvatátého století I.-III.

J. Havlík: Česká symfonie po r. 1945

R. Craft: Rozhovory s I. Stravinskym

A. Honneger: Zaříkání zkamanělin, Jsem skladatel

E. Hanslick: O hudebním krásnu, Kritiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Bezpečné zvládnutí probrané látky, průběžné hodnocení formou testů, zápočtový test a ústní zkouška.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K335
Hudební učebna

(Karlova 26, Praha 1)
FRANZ V.
11:45–13:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:45–13:15 Vladimír FRANZ Hudební učebna
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů