Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201VEH2 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Vladimír FRANZ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír FRANZ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Látka v předmětu probíraná slouží:

a/ k celkové kultivaci vzdělání a orientaci v historických souvislostech;

b/ k bezpečnému rozlišování jednotlivých forem a způsobů hudebně dramatického uvažování;

c/ ku tříbení smyslu pro tempo rytmus a ke zvýšené kvalitě vnímání hudby;

d/ k aplikaci získaných poznatků v praxi.

Forma studia

Přednášky, poslechy, písemné testy.

Předpoklady a další požadavky

Povědomí o kulturních dějinách Evropy a vědomí souvislostí.

Obsah kurzu

Předmět se zabývá zkoumáním vztahu hudby a dramatu, jejich interaktivitou, jakož i otázkami výstavby a vzájemného tvarování obou složek. Snaží se pojmenovat nejen společné styčné body, ale i rozdílnosti a specifičnosti v jednotlivých modelech hudebně dramatického uvažování na základě historického vývoje, a následně tyto poznatky aplikovat v praxi.

V obecné části jde o seznámení posluchače s vývojem novodobé evropské hudby - cca od Monteverdiho po současnost s kladením důrazu na historickou podmíněnost hudebně dramatického uvažování tvůrců v různých časových údobích. Jde o rozlišení stylů, forem, zvolených prostředků a způsobů interpretace. Podobně by studenti měli získat vhled do moderního evropského výtvarného umění, zejména do jeho souvislostí s hudebně dramatickými žánry. Výuka v části obecné je rozvržena do čtyř semestrů. Látka každého semestru odpovídá jednomu ze čtyř základních, geograficky určených proudů evropského hudebního myšlení:

  1. Rusko,
  2. Francie plus románský svět /zde se dotýkám i kultury anglosaské i severské/,
  3. Německo a střední Evropa,
  4. Čechy.

Výklad nesleduje historickou následnost, je vystavěn se zřetelem k pochopitelnosti pro posluchače:

a/ romantismus - jeho multimedialita, optičnost, emotivnost a obecná srozumitelnost;

b/ 20. století - destrukce romantických principů, racionalizace, otázka komunikace tvůrce a konzumenta, změna vztahu tvůrce a společnosti;

c/ klasicismus- racionalita a matematičnost ukrytá v rokokových prostředcích, období konstituování základních hudebních forem;

d/ baroko a jeho citovost;

e/ renesance - hudba na míru člověka, snesení hudby na zem;

f/ období gotiky- revoluce rytmu.

Doporučená nebo povinná literatura

G. Černušák: Dějiny evropské hudby

J. Smolka: Skladatelé českého baroka a klasicismu

V. Štěpánek: Francouzská moderní hudba

Branberger: Opera

Očadlík, Hostomská: Opera

J. Trojan: Dějiny opery

J. Smolka Česká kantáta a oratoritum

Očadlík: Svět orchestu I.-II.

M. Schnierer: Svět orchestu dvatátého století I.-III.

J. Havlík: Česká symfonie po r. 1945

R. Craft: Rozhovory s I. Stravinskym

A. Honneger: Zaříkání zkamanělin, Jsem skladatel

E. Hanslick: O hudebním krásnu, Kritiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Bezpečné zvládnutí probrané látky, průběžné hodnocení formou testů, zápočtový test a ústní zkouška.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K335
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
FRANZ V.
11:45–13:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:45–13:15 Vladimír FRANZ Učebna
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů