Proměny autorství

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202PRN ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Přemysl RUT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student by měl nahlédnout vlastní autorské snažení jakou součást širšího kontextu, uvědomit si tak lépe svou pozici, její výhody i úskalí. A zbavit se pocitu, že autorství začíná až s jeho vlastními pokusy.

Co to vlastně znamená „být autorem“? Jaké jsou a jak se mění podmínky, podoby a důsledky autorství? Vztah společnosti k autorovi (a s ním i autorovo sebe-vědomí) se v různých dějinných epochách a situacích liší: někdy je autorova „užitečnost“ samozřejmá jako užitečnost řemeslníka, jindy si autor musí svou existenci vyvzdorovat. V některých kulturách leží těžiště autorství v interpretaci obecně sdílených vyprávění, v jiných se přesouvá k vyjádření jedinečné osobní zkušenosti. Všechny tyto nároky, okolnosti a pojetí mají pochopitelně značný vliv na autorství samo, tj. na tvar a strukturu díla.

Forma studia

Cyklus přednášek (dva semestry), v nichž jsou jednotlivé autorské mody dokládány příklady z různých oblastí autorské tvorby (napříč uměleckými obory).

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je autorská činnost jako činnost nejen spontánní, ale také vědomá a sebe-vědomá. Kromě soustavné reflexe zkušenosti vlastní také zájem o zkušenost autorů ostatních, zejména těch, kteří o ní zanechali svědectví.

Obsah kurzu

Kromě orientace v přístupech k autorství jde i o sebeidentifikaci každého studenta: o uvědomování vlastního směru a o představu území, na které svým snažením vstupuji.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura z dějin a teorií kultury, osobní vyznání autorů, kteří svou tvorbu reflektovali. Konkrétní tituly jsou doporučovány přímo na seminářích - s ohledem na osobní témata jednotlivých posluchačů. Např.:

Apollinaire: O novém umění

Brecht: Myšlenky

Bunin: Proklaté dny

Camus: Mýtus o Sisyfovi

Canetti: Svědomí slov

Cvetajevová: Básník a čas

Čapek: Marsyas

Dubuffet: Dusivá kultura

Durych: Váhy života a umění

Eliot: O básnictví a básnících

Flaubert: Dopisy

Gombrowicz: Deník I-II

Hugo: Předmluva ke Cromwellovi

Ionesco: Střípky deníku

Kafka: Deníky

Kandinsky: O duchovnosti v umění

Mann: Jak jsem psal Doktora Fausta

Milosz: Svědectví poezie

Musil: Eseje

Nezval: Moderní básnické směry

Paz: Luk a lyra

Poe: Filosofie básnické skladby

Proust: Eseje

Seifert: Všechny krásy světa

Sgallová - Kroupa (eds.): O umění básnickém a dramatickém (Lope de Vega, Racine...)

Verlaine: Prokletí básníci

Woolfová: Vlastní pokoj

Zábrana (ed.): Jak se dělá báseň (Poe, Kolář...)

Zahradníček: Oslice Balaamova

Chalupecký: Na hranicích umění

Tertullianus: O hrách

A.Vyskočil: Marginalia

Hodnoticí metody a kritéria

Kromě aktivní účasti je podstatný zájem o odlišnou autorskou zkušenost a (písemná) reflexe své vlastní. Způsobem uznání předmětu je v pololetí zápočet, na konci roku zkuška spočívající v obhajobě písemné (sebe)reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů