Hudebně rytmická výchova 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HUDP2 ZK 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš KOLAFA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač navazuje na předchozí semestr – osobní rozvoj svých hudebních dovedností v základní hudební teorii dané obsahem kurzu. Rozšíří tónový rozsah hry na zobcovou flétnu v rozsahu c1-g2, pozná další zákonitosti souborové hry ve vztahu k hudební formě a dějinám evropské hudby s využitím stupnic, intervalů a akordů. V oblasti dovednostní dokáže interpretovat hudební text do výše svého talentu hudebně rytmických předpokladů a v oblasti teoretické dle obsahu kurzu. Posluchač si prohloubí základní způsoby a metody nácviku rytmu a melodie v souborové hře, především ve vztahu k rozmanitosti skupiny studentů s rozdílnou mírou hudebního talentu, úrovní vlastních hudebně interpretačních dovedností a zapojením každého člena skupiny v rámci souborové hry. Zapíše transpozici melodie včetně akordů do jiné tóniny a dokáže ji interpretovat zpěvem a instrumentálním výkonem. Pozná metody a formy nácviku melodie a rytmu a dokáže vyhodnotit vhodnost hudebního textu ve vztahu k žákům – jejich věkovým zvláštnostem a úrovni jejich hudebně interpretačních dovedností.

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Základním cílem předmětu v rovině teoretické je orientace v základech hudební nauky a obecně historický přehled vývoje evropského hudebního myšlení. V poloze dovednostní posluchač zvládne v elementární podobě hru na zobcovou flétnu a využije svých schopností hry na další hudební nástroje a pěveckých zkušeností v souborové hře. Předmět je koncipován jako dvousemestrální.

Tematické okruhy:

Hudební formy:

Obecný přehled evropského hudebního myšlení:

Hra na nástroj:

Zpěv:

Didaktika rytmických a vokálně-instrumentálních činností.

Posouzení vhodnosti skladby pro děti různých věkových skupin podle partitury.

Metodika a způsoby nácviku skladby vokální a instrumentální.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Studijní pomůcka:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě zkoušky ústní (hudebně dovednostní – v souboru i jednotlivě) a písemné (test z hudební teorie). Práce studentů je završena individuální samostatnou hudebně dovednostní prací – zvládnutím hudební teorie, hrou na zobcovou flétnou, zpěvem lidové písně z oblasti svého bydliště, obecně hudebním přehledem a aktivní účastí v souborové interpretaci hudební skladby.

Další požadavky na studenta: aktivní zapojení do výuky, docházka (min. 75 %), vlastní hudební nástroj (zobcová sopránová flétna).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů