Scénická hudba 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205SCHP1 Z 1 1 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti rozvíjejí své schopnosti v hledání dosažitelného adekvátního ozvučení divadelního představení či dramatické hry, které by současně bylo nejen funkční, ale i dosažitelné pro dětskou skupinu. Při ozvučení čteného textu (poezie i próza) využívají zvuků a hudby reprodukované, zvuků a hudby vytvářené hrou na tělo, rekvizitami, na hudební nástroje, vokálním projevem či syntézou zvuků a hudby reprodukované a „živě“ vytvářené. Posluchači se orientují v různých stylech hudby, hudebních formách a v možnostech jejich uplatnění v dramatickém díle, divadelním tvaru a dramatických hrách či improvizacích.

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět seznamuje posluchače s možnostmi, které využívá hudba a zvuk jako jedna ze složek divadelního tvaru. Obsah předmětu je modelován také podle potřeb a zájmu posluchačů i s ohledem na jejich divadelní praxi s dětmi a mládeží. Převládá praktická činnost ve dvojicích a skupinách s možností individuálních výstupů. Předmět je koncipován jako dvousemestrální.

V případě potřeby mají studenti možnost realizovat své kolektivní práce v propojení s předmětem Divadelní projekt II. Míra propojení těchto předmětů je dána charakterem látky, typem projektu i složením skupiny a jejími potřebami.

Tématické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě hudebně-dovednostní části (vytvoření zvukové ilustrace čteného textu) a reflexe hudebně dovednostní části, aktivního zapojení do výuky a docházky (min. 75 %).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů