Management kulturních organizací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MKO ZK 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent předmětu je schopen analyzovat funkční manažerské a provozních modely organizací v kultuře ve všech jejich parametrech z pohledu teorie a praxe managementu a se zohledněním specifik uměleckého provozu.

Uchazeč získá znalosti:

Absolvent předmětu dokáže:

Forma studia

Přednášky, semináře.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět Management kulturních organizací je postaven na spojení teorie organizačního managementu a jeho využití při analýze a optimalizaci systému řízení kulturních provozů.

Témata výuky:

Předmět kombinuje teoretický výklad zahrnující různé aspekty strategického, organizačního, procesního a projektového managementu (s důrazem na jejich specifika v případě umění) s rozborem funkčních manažerských, obchodních a provozních modelů konkrétních organizací v kultuře.

Doporučená nebo povinná literatura

DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Překlad Pavel Medek. 2. vydání. Praha: Management Press, 2016. 300 stran. Knihovna světového managementu; sv. 3. ISBN 978-80-7261-397-7

VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0

MAGRETTA, J. Co je to management: jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004. 206 s. ISBN 80-7261-106-2

CRAINER, S. Moderní management: základní myšlenkové směry. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000. 250 s. ISBN 80-7261-019-8

DĚDINA, J. a ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 324 s. Expert. ISBN 978-80-247-2149-1

CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7

DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.

DVOŘÁK, J.: Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X

NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3

NEKOLNÝ, B. a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, 2018,ISBN8073315017

HAGOORT, G.: Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.

VÍTEK, S.: Řízení a organizace divadla [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1986.

Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.

Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.

BYRNES, William J., Management and the Arts, 3. vyd., Focal Press, 2003,ISBN: 0-240-80537-2

KAISER, Michael M.: Strategické plánování v umění: praktický průvodce, Praha 2009, ISBN: 978-80-7008-236-2

KAISER, Michael M.: The Art of the Turnaround: Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations, Brandeis University Press, 2008, ISBN 978-1584657354

HAGOORT, Giep: Umělecký managment v podnikatelském stylu, AMU, edice DISK 2009. ISBN 978-80-7437-008-3

SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, a. s., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4

SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 2006. ISBN 80-7179-892-4

REKTOŘÍK, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie a řízení, EKOPRESS, s. r. o., Praha 2007. ISBN 978-80-86929-25-5

GREGORINI, Bedřich , GREGORINI, Jindřich, SRSTKA, Jiří : Základy divadelní činnosti Praha : AMU 2007, ISBN 78-80-73331-093-6

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen ústní zkouškou z přednášené teorie. Připuštění ke zkoušce je podmíněno vypracováním seminární práce, jejímž obsahem je samostatná analýza manažerského systému vybrané organizace produkující a/nebo provozující uměleckou činnost a návrh jeho optimalizace. Téma práce na návrh studenta schvaluje nebo zadává pedagog v průběhu výuky. Seminární práce má rozsah 5-10 normostran a charakter a parametry odborného textu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů