Práva duševního vlastnictví 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PDV1 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výstupem předmětu jsou:

 1. schopnost studentů orientovat se v praxi při aplikaci zákonného pojmu práva duševního vlastnictví;
 2. znalosti studentů ohledně obsahu příslušných zákonných úprav jednotlivých kategorií práv duševního vlastnictví.;
 3. osvojení si praktických znalostí, schopností a dovedností studentů tak, aby byli schopni sami posuzovat a vyřizovat problematiku práv duševního vlastnictví a to zejména při výkonu produkčních činností nejen v divadle, ale i v jiných oblastech kulturní činnosti.

Forma studia

Typický vysokoškolský seminář na úrovni magisterského studia, kdy studenti po odborné domácí přípravě předem obsahově pedagogem doporučené, komunikují s pedagogem v průběhu semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Zákonný obsah pojmu práva duševního vlastnictví, jejich konkrétní právní úprava, mezinárodní aspekty.
 2. Patentové právo - vynálezy, užitné vzory, zlepšovací návrhy, jejich kriterializace, způsob registrace, doba trvání.
 3. Známkové právo - ochranné známky, jejich kriterializace, způsob zápisu, mezinárodní aspekty.
 4. Ochrana označení původu a zeměpisných označení - dopad na praxi.
 5. Soutěžní právo (nekalá soutěž) - analýza právní úpravy v občanském zákoníku, případy z praxe.
 6. Obchodní tajemství včetně ochrany know how.
 7. Mediální právo.
 8. Právní problematika internetu (ochrana domén, povinnosti a práva dle zákona č.480/2004 Sb., atd.).
 9. Vztahy jednotlivých druhů práv duševního vlastnictví k autorským právům.
 10. Ochrana práv duševního vlastnictví a jejich vynucování.
 11. Působnost a činnost Ústavu průmyslového vlastnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákonný text příslušných zákonných úprav ohledně práv duševního vlastnictví

Důvodové zprávy příslušných zákonných úprav

Hurdík, J. a kol.: Občanské právo hmotné, obecná část, Čeněk 2013

Raban, P. a kol.: Občanské právo hmotné, relativní majetková práva, Klemm 2013

Hák, J.: Úvod ke studiu patentového práva, Čeněk 2012

Čermák, J.: Internet a autorské právo. 2. vyd. Linde, Praha 2003

Pelikánová, R. - Čermák, K.: Právní aspekty doménových jmen. Linde, Praha 2000

Hák, J.: Známkové právo v mezinárodních souvislostech, Čeněk 2012

Vojčík, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva, Čeněk 2012

Rozehnal, A.: Mediální právo, Čeněk 2012

Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví, Linde, Praha 2004

Výborný, Š.: Nenávistný internet versus právo, Kluwer 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Z uvedeného předmětu je skládána ústní zkouška, jejímž předpokladem je zejména aktivní účast na seminářích a znalost odborné literatury, kterou určí pedagog při seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů