Prezentační a mediální dovednosti 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PMD1 Z 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače s hlavními zásadami novinářského vidění světa.
  2. Naučit posluchače správným návykům při komunikaci s médii.
  3. Seznámit posluchače s riziky, která vyplývají z komunikace s médii, a naučit je, jak těmto rizikům čelit.

Forma studia

Lektorská činnost, diskuse, analýza ukázek správných a nesprávných postupů, praktický nácvik.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

  1. Role médií v současném světě.
  2. Jak dosáhnout pozitivních výsledků při komunikaci s médii.
  3. Vztah formy a obsahu novinářského sdělení.
  4. Hlavní rizika při komunikaci s médii.
  5. Jak reagovat na nečekanou otázku.
  6. Jak se vyhnout odpovědi na otázku.
  7. Komunikace v krizových situacích.

Doporučená nebo povinná literatura

Allhoff, D., Allhoff W.: Rétorika a komunikace, Grada, Praha 2008

Borg, J.: Umění přesvědčivé komunikace, Grada, Praha 2007

Ehrenborg, J. - Mattock, J.: Přesvědčivé vystupování, Management Press, Praha 1995

Hurst, B.: Encyklopedie komunikačních technik, Grada, Praha 1994

Kraus, J. : Rétorika a řečová kultura, UK v Praze, Nakl. Karolinum, Praha 2004

Kunczik, M.: Základy masové komunikace, Praha, Karolinum 1995

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 1999

Nöllke, C.: Umění prezentace, Grada, Praha 2004

Watson, J.: Media Comunication; An Introduction to Theory and Process, Macmillan Press Ltd., London 1998

McLuhan, M.: Jak rozumět médiím, Odeon, Praha 1991

McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno 2000

Medlíková, O., Přesvědčivá prezentace, Grada Praha 2010

Ramonet, I.: Tyranie médií, MF, Praha 2003

Šmajsová-Buchtová, B.: Vážnost mluveného slova, Grada Publishing, Praha 2010

Špačková, A.: Moderní rétorika, Grada, Praha 2006

Vymětal, J.: Průvodce úspěšnou komunikací, Efektivní komunikace v praxi, Grada, Praha 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů