Kritický seminář 4 - Hudební divadlo

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KRS4 ZK 3 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef HERMAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Kritický seminář 1-3.

Korekvizita: Základy redakční práce.

Obsah kurzu

Předmět navazuje na přípravné jednosemestrální kurzy Divadelní vnímání a Analýza inscenace; prohlubuje dříve získané znalosti v oblasti obecné teorie umělecké kritiky jako součásti diskurzu o divadle (vznik umělecké kritiky, projevy umělecké kritiky, kritika v době elektronických médií a sociálních sítí) a estetiky (vytváření estetického soudu, estetická pozice, estetika jako součást identity, odborná a neodborná argumentace subjektivního estetického soudu) a aplikuje dosavadní poznatky a návyky studentů na oblast hudebního divadla (především operního, muzikálového, s přihlédnutím k dalším formám hudebního divadla – revue, opereta apod.). Korekvizitou je předmět Základy redakční práce (blok “dovednosti”).

Tematické okruhy:

  1. Základní přehled vývoje hudebního divadla (operního, muzikálového, operetního).
  2. Hudebně-dramatický aparát a jeho vývoj (prostor, orchestr, sbor, sólisté).
  3. Scénování specifických hudebně-dramatických prostředků (principy režie, dramaturgie, jevištního prostoru aj.).
  4. Hudebně-dramatické dílo a jeho scénování jako synergie uměleckých druhů a jejich výrazových prostředků (hudba, literatura, scénování, výtvarné umění, taneční umění, pěvecké umění, herectví aj.).
  5. Hudba jako výrazový prostředek hudebně-dramatického díla (významotvorná funkce, hudební stylizace).
  6. Souhlasné a nesouhlasné estetické tendence různých druhů umění v hudebně-dramatickém díle (spor hudební interpretace-scénování).
  7. Analýza hudebně-dramatické inscenace („čtení“ hudebně-dramatických výrazových prostředků).

Vzhledem k omezenému živému „materiálu“ v Praze se k výkladu problematiky a k práci na semináři používají především videozáznamy převážně zahraničních inscenací; povinností studentů je ovšem zhlédnout alespoň dvě aktuálně uváděné operní či muzikálové inscenace. Výuka probíhá zejména formou řízené diskuse o inscenacích. Příslušná historická a teoretická témata se přednášejí v souvislosti s probíranými problémy, nikoli souvisle. Důležitou součástí je domácí příprava na semináře (studium zadaných videozáznamů, psaní tezí a příprava argumentů pro diskusi na semináři). V metodě práce se zohledňuje fakt, že studenti nemají hudební ani muzikologické vzdělání.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Periodika Divadelní noviny, Divadelní revue, Svět a divadlo.

Další studijní literatura je zadávána v souladu s výběrem konkrétních analyzovaných inscenací.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

  1. V případě hlubšího zájmu studentů o problematiku hudebního divadla je možné v rámci volitelné výuky navštěvovat kurz Katedry teorie a dějin hudby Hudba a slovo.
  2. Součástí kritického semináře je samostatná práce na projektu Inscenace v čase, který spočívá v pravidelných návštěvách představení jedné inscenace a reflexi jejího vývoje ve všech jejích složkách; inscenaci student vybírá během prvního ročníku studia; shrnující diskuse o tomto projektu proběhne v rámci státní závěrečné zkoušky z předmětu Současná divadelní praxe a její reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů