Dramaturgie postdramatického divadla

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207PDD ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice tzv. post-dramatického divadla, je schopen pojmenovat jeho specifické rysy, vymezit je vůči divadlu dramatickému; je schopen odlišit tvůrčí originál od projevů zkonvencionalizovaného „alternativního“ eklekticismu; dokáže nově vymezit a definovat odpovědnos tvůrčích složek divadelního díla, zejména dramaturgie, režie a scénografie.

Forma studia

Prezenční, přednáška kombinovaná se seminářem.

Předpoklady a další požadavky

Podrobná znalost dějin divadla v kontextu západní kultury; podmínkou je absolvování přednášek Divadelní pojmosloví, Dějiny českého divadla a Dějiny světového divadla I. a II.

Obsah kurzu

Studenti se seznámí s některými aspekty fenoménu označovaného jako postdramatické divadlo formou přednášek věnovaných dílčím problémům kompozice a struktury významných děl k tomuto divadelnímu směřování přiřazovaných. S těmito díly se studenti seznámí jednak samostudiem, jednak jejich projekcí a rozborem během přednášek. Cílem cyklu přednášek a rozborových seminářů je částečně orientovat studenty v problematice „módní divadelní postmoderny“, která přehlcuje současný divadelnický diskurs, a poskytnout jim pro reflexi děl základní analytické nástroje umožňující kritický přístup a dovolující odlišit tvůrčí originál od projevů zkonvencionalizovaného „alternativního“ eklekticismu. Pro studenty kreativních oborů by, kromě inspirace, mělo být přínosem přednášky uvědomění si nového vymezení a odpovědnosti tvůrčích složek divadelního díla, zejména dramaturgie, režie a scénografie.

Problémové okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Základní díla:

Další:

Hodnoticí metody a kritéria

85-ti procentní přítomnost studenta na výuce, vypracování zadaných písemných prací; zkouška obsahuje jak rozbor literatury v širších souvislostech, tak z analýzu konkrétních příkladů post-dramatického divadla s důrazem na funkci jednotlivých divadelních složek.

Poznámka

Pokud se do předmětu zapíší méně než 3 studenti, může být zrušen.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů