Autorský portrét - 16mm

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303AUPO Z 6 180 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 15 až 45 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

Student se naučí samostatně realizovat film, který odpovídá žánrovému zadání „portrét“. Student prohlubuje dovednost formulovat a promýšlet téma, připravit literární podklady (námět a scénář), vést dialog se štábem (produkčním, kameramanem, zvukařem i střihačem), prosadit v něm svou tvůrčí vizi, ale i nechat se inspirovat pohledem jiných profesí.

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Společné praktické cvičení KDT – příprava probíhá v „Realizační dílně 1,2“ a technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/.

Filmový portrét člověka, dílo může kombinovat rozličné dokumentární prvky se stylizací. Film si má klást otázky a za pomoci procesu dokumentárního natáčení na ně odpovídat. Práce probíhá iterativně, po úvodních rešerších a formulování tématu následují obhlídky, vstupenkou k natáčení je napsaný námět a scénář, prezentovaný na Auditu námětů, a natáčecí plán, schválený na Realizační poradě. Po natáčení následuje analýza hrubého materiálu, dotáčky, střih, obrazová a zvuková postprodukce.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

AUMONT, Jacques. Obraz. Překlad Ladislav Šerý. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2010. 319 s. ISBN 978-80-7331-165-0.

BAATZ, Willfried. Fotografie. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2004. 192 s. Malá encyklopedie. ISBN 80-251-0210-6.

BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Překlad Miroslav Petříček. Vyd. 2., upr., (Ve Fra 1.). Praha: Fra, 2005. 123 s. ISBN 80-86603-28-8.

BERGER, John et al. Způsoby vidění. Překlad Andrea Průchová Hrůzová. 1. vydání. V Praze: Labyrint, 2016. 150 stran. Labyrint fresh eye; 3. svazek. ISBN 978-80-87260-78-4.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

GOGOLA ML., Jan. Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění. Praha: FAMU, 2001.

EPSTEIN, Jean a MAYDL, Přemysl, ed. Poetika obrazů. Překlad Ladislav Šerý. Praha: Herrmann & synové, 1997. 303 s. ISBN 80-238-1138-X.

FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Překlad Josef Kosek a Božena Koseková. Vyd. 2., upr. Praha: Fra, 2013. 103 s. Vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-79-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní komise hodnotí společně hotové dílo v rámci klauzur. Termín: odevzdat 7 dní před klauzurní projekcí.

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů