Dramaturgický seminář 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DRAS5 Z 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lukáš KOKEŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš KOKEŠ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

• student umí používat základní dramaturgické termíny a zná náležitosti textu treatmentu, synopse a logline

• student dokáže artikulovat svou autorskou vizi, charakterizovat postavy a téma připravovaného filmu

• student dokáže stanovit metodu natáčení, kterou chce hlouběji prozkoumat

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Cílem semináře je další prohloubení praktických postupů, jak pomocí textu jasněji a přesvědčivěji formulovat vlastní náměty – jaká jsou další specifika treatmentu, synopse, autorské explikace, logline, anotace, charakteristiky postav, prostředí. Tyto mechanické nástroje pomáhají na cestě k ujasnění tematických okruhů, výběru postav a metody zpracování vlastního filmu. Studenti se učí v textu artikulovat svůj autorský záměr a osobitou vizi zpracování. Stavíme dále na základních znalostech zákonitostí klasické narace – jednotlivé elementy trojaktové/pětiaktové struktury nám pomáhají konstruovat nebo naopak dekonstruovat možnosti, jakými chci vyprávět svůj vlastní film. Klasická logika versus osobitá, experimentální, intuitivní cesta v organizaci materiálu. Obojí je stejně relevantní postup. Co nám umožňují nebo v čem nám brání jednotlivá rozhodnutí během procesu vývoje námětu?

Stěžejní je ve třetím ročníku příprava na bakalářský film. S přihlédnutím k poznatkům získaným na Dramaturgickém semináři 3,4 dále prohlubujeme zacílení na co nejjasnější formulaci tématu a konkretizaci autorského záměru. Co přesně, jak a komu se snažím vyprávět? Jaké mám možnosti a jaké nástroje mohu využít aplikací různých metod práce – observace, provokace, stylizace, konceptuální uchopení, interview, dialog, komentář, mozaika, experiment? Jak rozumět „character-driven“, „action-driven“, „story-driven“ dokumentu, jak s těmito kategoriemi pracovat nebo jejich konvence naopak problematizovat a dekonstruovat? Jak vypadá a s jakými konvencemi pracuje prostředí současných dokumentárních institucí a industry aktivit (fondy, workshopy, festivaly, televize)?

Na příkladech českých i zahraničních filmů analyzujeme práci výrazové prostředky současné dokumentární kinematografie.

Tematické okruhy:

  1. Práce se základními stavebními kameny vyprávění na půdorysu delší stopáže – změna tónu, atmosféry, proměnlivá dynamika vyprávění, zvraty
  2. Možnosti dokumentárních žánrů – portrét, esej, reportáž, imprese, koláž, mozaika, experimentální tvary
  3. Rozvedení vlastních textů směrem k přesnější formulaci námětu v kontextu potřeb různých institucí – televize, Fond kinematografie, dokumentární workshopy, pitchingy, prezentace, markety, festivaly, sales
  4. Práce na formulaci vlastní autorské vize pro bakalářský film – průzkum témat, postav, prostředí, metody
  5. Kultivace vlastního dramaturgického uvažovaní průběžnou reflexí textů spoluúčastníků semináře

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2014. 337, [7] s. ISBN 978-80-7331-314-2.

WEILAND, K. M. Creating Character Arcs: The Masterful Author's Guide to Uniting Story Structure, Plot, and Character Development. PenForASword Publishing, 2017. 336 stran. ISBN: 978-19-4493-605-1

BYSTŘIČAN Ivo: Ideologie z obrazovky. Analýza ideologie v současných reality TV formátech České televize. [diplomová práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, Katedra dokumentární tvorby, 2014.

ČESÁLKOVÁ, Lucie, ed. Generace Jihlava. V češtině vyd. 1. [Brno]: Větrné mlýny ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze - Nakladatelstvím AMU, 2014. 334 s. Vysočina. ISBN 978-80-7443-109-8 (zejména úvodník Lucie Česálková: Družná nevraživost. Pět zastavení nad současným českým dokumentem. s. 36–74)

KRÁLOVÁ, Lucie. Head and Stomach: Formát masterclass jako východisko pro zkoumání představ o dokumentárním filmu v systému televize veřejné služby: Současné trendy v oblasti dokumentárního filmu v Evropě v podání decision makerů z televizí veřejné služby z Dánska, Švédska a České republiky“. Iluminace, 2016, roč. 28, č. 4, s. 61-95

KRÁLOVÁ, Lucie. Rozumět televizi. Produkční kultura České televizi v oblasti dokumentárního filmu 1993 – 2017 [disertační práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, 2017. (připravuje se k vydání v NAMU, jaro 2020)

MOTAL, Jan a kol. Nové trendy v médiích. II, Rozhlas a televize. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2 (zejména kapitola „Základní problémy dramaturgie“).

NEALE, Steve. „Questions of Genre“ in: Grant- Barry- Keith (eds.). (zde Film Genre Reader s. 180-181)

ROSENTHAL Alan – CORNER John (eds.). New Challenges for Documentary. Manchester: Manchester University Press, 2005.

Proměny dramaturgie: aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií: (kolektivní monografie k současným uměleckým dramaturgiím). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2018. 107 stran. ISBN 978-80-7510-321-5.

Proměny dramaturgie: profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie: (kolektivní monografie k problematice současné divadelní, filmové, televizní a jiné dramaturgie). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2017. 159 stran. ISBN 978-80-7510-267-6.

Hodnoticí metody a kritéria

účast na semináři (40 %), průběžná příprava textů na zadaná témata (40 %), závěrečná reflexe proběhlého semestru (20 %)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 211
Sborovna KDT 211

(Lažanský palác)
KOKEŠ L.
15:40–18:05
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–18:05 Lukáš KOKEŠ Sborovna KDT 211
Lažanský palác
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů